29 Aprel 2018, 10:17
  • Zərif:Astanə ro(muzakiron) yeqanə hərəkəte ki suriyədə bə dəvominə sulh bois be bəzne.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir zinə şanqo maskvaədə de Rusiyə və Tırkiyə xarici koon vəziron mıştərəkə xəbəriyə iclosədə votışe:astanə nomo bıə plan ısət yeqanə hərəkəte ki karde bəzne İ bə milləton təşkilati və co tərəfon həmkarəti kardeədə suriyədə bə qıləy ədolətin və dəvominə sulh bois bıbo.

Bə İRNA xəbon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif işarəş karde ki beynəlxalğə səviyədə bıə ictimaiyət bəpe Astanə nomo bıə plan iyən bə Soçi iclosi ğərolon əsosi de siyasiyə roon problemon həl  kardeku himoyə bıkə və əlavəş karde Suriyə bıhron fəğət de siyasiyə roon həl bəbe.

İroni xarici koon vəziri votışe:Astanə plani 3 qılə qarant əkə məmləkət  məmləkəton yolon iyən xarici koon vəziron səviyədə həmmişə  mıştərəkə osolon mincumlə Suriyə hakimiyət ərazi təmamiyət siyasiyə istiğlal və milliyə vəhdətiku iyən de siyasiyə roon təciliyə holətədə ım məmləkəti bıhronon həl kardeku himoyəşon kardə.

Zərif həmçinin beynəlxalğə ictimaiyətiku tələbış kardə Suriyə məmləkəti xərobətion ovonə kardeyu təciliyə holətədə bə Suriyə milləti komək bıkən.

Rusiyə xarici koon vəzir Sırqey Lavrov həm ım xəbəriyə iclosədə votışe:Rusiyə İron və Tırkiyə suriyə məmləkəti baxş bə baxş kardeyu təşkil bə hərəkəton ğəbul kardə nin.

Tırkiyə xarici koon vəzir Movlod Çavoşoğlo həm işarəş karde Astanə muzakiron ro dəvom doe  Suriyə bıhroni həl kardeyu  dınyoədə yeqanə muvəfəğə beynəlxalğə  hərəkəte və əlavəş karde İron Rusiyə və Tırkiyə ve fəal Astanə muzakiron roədə həmkarəti kardən.

Muhəmməd Cəvad Zərif zinə sıb suriyə barədə İron İslam Respublika Rusiyə və Tırkiyə xarici koon vəziron 3 tərəfə iclosədə iştirak kardeyu bə Maskva daxil be.

İron İslam Respublika bənə məntəğə təsir bınə məmləkətonku qıleni həmmişə nezə şərği bıhronon muncumlə Suriyə bıhroni de siyasiyə roon həl karde domoədə bə.

həminə cəhətdə Astanə muzakiron 2017 minnə sori yanvarə manqiku İron İslam Respublika fikədə və Rusiyə iyən Tırkiyə həmkarəti suriyədə sulhi bərpo karde məğsədi təşkil be.

Suriyə bıhron 2011 minnə soriku Ərəbıston Amerkə və çəvon şərikon tərəfo himoyə bıə terroristiyə qrupon yolə hucumonədə bə sionist rejimi faydon əsosi məntəğə hisob-kitobon əvəz kardeyu təşkil be.

təğ

komment