18 May 2018, 19:01
  • Fələstini ozod bey qıləy İlahiyə əmre, Amerkə heç ğələti əncom doe əzı ni.

De mıborək Rujə manqi həmzəman zinə şəv Tehroni İmom Xomeyni(r) nomo bıə huseyniyədə iyən İroni Yolə Rəhbəri tono de Kərimə Ğırono unsiyət qəte mənəvi mərasim de ğarion hərorətinə huzuri bərpo be.

İroni Yolə Rəhbər ım mərasimədə çı İslamiyə umməti ımrujnə qıləy zəruriyyəti de Kərimə Ğironi unsiyyət qəte və bə çəy əmron əməl karde zınəşon bıən və hamiyedən: İslam dınyoədə çı Fələstin milləti ısətnə təəsufinə vəziyət ki dəvardə rujonədə siyonist rejimi cinoyəton xoto muşahidə bəy Krimə Ğıroniku diyəruəti karde sayədə bə vıcud omə.

Həzrəte Ayətullah Xamenei təsdığ kardən ki Ğuds çı Fələstini paytəxte və de İlahi komək ım sərzəmin dışmenon dastiku xilos bəbe ijən ım həğiğəti vədə Amerkə və çəy həmpəymonon heç ğələti əncum doe əzı nin.

Ə Həzrət jimoni həmməy ləhzəonədə bə Kərimə Ğıroni diğğət karde tələb kardən və hamiyedən: dəvardə rujonədə çı siyonist ğəyri ğanuni və xəbisə rejimi cinoyəton çandə fələstin milləti ğətliam karde vindemone əmmo vey kəson çı Amerkə məhkuməkə bəyaniyə çəş kardən və hol ıç ki əvon de ğərbi kişvəron bə ico ım cinoyətədə şərikin.

Həzrəte Ayətullah Xamenei həminə cinoyəton barədə çı İslamiyə dıvlət, millət və kişvəronciddi iyən zumandə reaksia tələb kardən və votışone: Kərimə Ğıron bəmə vottəy ki dini islomi dışmenon və kofiron vədə zumanbımandəmon iyən ıştə miyono de mehribonçiyəti rəftor kəmon əmmo Kərimə Ğıroniku dirəru bey sayədə Islom dınyoədə canq, mısılmonon miyono ixtilofon iyən kofiron vədə təslim bey videdəmon.

İroni Yolə Rəhbər çı dine islami dışmenon kin-dışmənətion daiemi zınəşon bıən və əlovəşon kardən: əqə islomiyə ummət bə kərimə ğron nez bıbun jəğo ki ım osmoniyə kitobədə ğeyd bıə, beşək dışmenon vədə səbarz bəbe boşi ki ım çı ilahiyə vəədəy.

Həzrəte Ayətullah Xamenei Fələstinədə bıə tojə cinoyəti şəhidonro məğfirət ijən bo həxi sahədə hərəkət əkəyonro istiğamət tələb kardə və votışone: Amerkə və çəy həmpəymonon yəğin çı İlahi əmri vədə məğlub iyən təslim bəben.

təğ

komment