26 May 2018, 10:15
  • De islami əzizə peyğəmbər(s) həyat həmro bə rəhmət şe sorəqardışi mınosibəti səbəsəloməti.

İslamiyə İron islami əzizə peyğəmbər(s) əzizə həyat həmro həzrət Xədicə(s) bə rəhmər şə sorəqardışə şəvi matəmədə be.

Imruj şanbə hicri ğəməri 1439 nə sori rujə manqi 10 nə ruj bərobər de milady 2018 minnə sori mayə manqi 26 islami əzizə peyğəmbər həzrət Muhəmməd(s) qiramiyə həyat həmro həzrət Xədicə(s)  bə rəhmət şe sorəqardışe.

Həzrət Xədicə(s) ğurəyşı nomin iyən sərvətmandə jenonku be.

besətiku 15 sor bə nav de islami əzizə peyğəmbər(s) vəyəş karde.

ım yolə xanım 1 minnə jen bı ki bə peyğəmbər(s0 rəsoləti imonış varde və dıştə həmmə ğıvvə iyən sərvət bə islamı din koməkış karde.

Həzrət Xədicə(s) islamiku bə nav həm çokə xosiyəton fəzilətinə əxlağ iyən pok be xoto tahirə ləğəbış qətə be.

Həzrət Xədicə(s) vocod islami əzizə peyğəmbər(s)yu əxtə əhəmiyətış hest bı ki Xıdo rəsul(s) ım yolə xanımi bə rəhmət şe qıləy yolə mısibət zındəy və həzrət Xədicə(s) iyən ıştə yolə himoyəəkə yəni ıştə əzizə amo həzrət Əbutalib(ə) ə rəhmət şe  sorəqardışış Amulhuzn yəni norohəti sor nom nodə.

tolışi rədyo tərəfo ımrujnə ruji həzrət Xədicə(s) bə rəhmət şe sorəqardışi bə həmmə mıslmonon məxsusən tolışə həmzıvonon səbəsəloməti dodəmon.

komment