26 May 2018, 14:52
  • Tehroni cumə nımoji xətib:amerkəvıjon ironi inkişafonku xışmqinin.

Tehroni mıvəğətə cumə imomi votışe: amerkəvıjon ironi inkişafonku xışmqinin və işarəş karde Amerkə məsul şəxson çı xışmqinətiku bəmarden.

Ayətullah Muhəmməd İmami Kaşani tehroni ım haftə cumə nımoji  xutbəonədə bə deşmen iyən çəvon fitnəqərə planon zıne həxədə işarəş karde və votışe: Amerkə president Donald Trampı hərəkət atom sazışi vədə nışonış do ki ım məmləkəti məsul şəxson de islam problemışon heste və bə islamiyə ictimaiyəton zərbə je domoədə hestin.

Ayətullah İmami Kaşani votışe:deşmenon pidəşone islamiyə ommət həmmişə ixtisadi və əmniyətdə problemışon bıbo və əlavəş karde deşmenon zındən ki islam bə ictimaiyəton inkişaf iğtidar və izzət iyən yoliyəti bois bedə boçimi xoto həmmişə bə ım ilahiyə din zərbə je domoədə hestin.

tehroni cumə imomi xətib imon bə Xıdo istiğamət daxiliyə ğıvvə iyən şərayetonku istifadə karde vəhdət və cıvon iyən bə kar omə ğıvvonku istifadə kardeş deşmenon fitnəqərə hərəkətonədə mubarizə karde roş zınə.

Ayətullah İmami Kaşani votışe:omə rujon islamiyə omməti rujonin və deşmenon  nabod bəben.

komment