01 İyun 2018, 22:57
  • Ğasımi: Amerkə dıvlət kişvəronədə bıə çand curnə məzhəbonku sui-istifodə kardedə.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot, İroni məzhəbi ozodəti barədə Amerkə xarıci vəzarətxanə iddion barədə votışe: Amerkə tərəfiku tojə hozzo bıə raport ğeyri həğiği, be əsos iyən de siyasi məğsədi pur bıə iddioe.

Bəhram Ğasımi əlovəş  kardə: jıqo be əsos təhlilon məzhəbi əğidəon barədə ittihamon tam məzhəbiyə ixtilafon cəhətdəy  və hol ım ki de votımon və ehtırom bəbe məzhəbi ixtilafon həl bıbu.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot təsdiğış kardə: Amerkə dıvlət siyasi sui-istifodəon fikədəy boçi ki ım dıvlət hətto kişvəron daxıli vəzyət xususi iyən məzhəbon barədə məlumatış ni.

Əv bə İroni milli mədəniyət və qəncinə təməddon işorəş kardə ki çand həzo sor heste de muxtəlifə məzhəbon qıləy dostanə şəroyetədə jidən.

Ğasımi votışe: İroni islamiyə inğilabi bəpeştə həm de katistotiya bərobər İronədə co din-məzhəbon xıvand bıə cəmiyəton bəştə dini rəsm-adət mərasimon de rohtəti və ozodəti əncom doe məşğulin.

Amerkə xarıci vəzarətxanə dınyoədə məzhəbi ozodətion barədə ıştə tojə raporti muntəşir kardə ki ijən bə İroni əleyh be əsos iddion iyən ittihamonku por be.

təğ

komment