21 İyun 2018, 11:23
  • Rusiyə çempiyonat:İron 0-İspaniya 1

İron İslam Respublika milli fitbol komanda zinə şanqo Rusiyə 2018 çempiyonati rəğabətonədə ıştə 2 minnə hənəkədə rəğibi məşhurə fitbolistonış bıə komanda İspaniya vədə məğlub be.

İron və İspaniya milli fitbol komandaon mısabığə Rusiyə 2018 çempiyonati B qrupədə de tehroni vaxti 22:30 dəğə Rusiyə Kazan şəhrədə bərpo be.

ironi fitbol komanda fitboliston de qıləy çokə mısabığə Rusiyə 2018 çempiyonati zumandə komandaonku qıleni İspaniya milli komanda vədə 1-0 məğlub be.

İspaniya avro 1964,avro 2008, Cənubi Afrika 2010 çempiyonat və avro 2012 ğəhrəmane.

ironi milli fitbol komanda Rusiyə 2018 çempiyonatdə ıştə 3 minnə musabığədə iyoni 25 nə ruji de Porteğal hənək dəbəvone.

ironi milli fitbol komanda Rusiyə 2018 çempiyonatdə B qrupədə de İspaniya,Portğal,Mərakeş ilə qrupədəy.

Rusiyə 2018 çempiyonat iyoni 14 minnə rujiku desbə iyoli 14 rusiyədə bərpo bedə.

komment