• İrağçi: Vyana iclos beynəl xalğ sahədə Amerkə coyli mande oşkoə nəmoyış be.

İroni xarıci vəziri siyasiyə moavin Vyanaədə ətomiyə sazışi mıştərəkə komissiyə oxonə iclosi beynəl xalğ sahədə Amerkə coyli bey oşkoə nımoyış zınəşe.

Seyed Əbbas İrağçi zinə ruj bə İrna aqentəti votışe: ım iclosədə kali əməli roon banki və nati sahədə bəyon bıə ki həmmə xarıci vəziron bəy təkid kardeşone, əcumlə İron və İroni şərikon miyono ticarətədə dollari bə kəno noe ki bəbe rəyrə əncom bıbu.

İroni xarıci vəzir siyasiyə moavin ijən əlovəş karde: ətomiyə sazişi xarıci vəziron mıştərəkə komissiyə iclosi oxonə sadir bıə bəyoniyə, siyosi cəhəo ım muğavilə hifz kardero i qılə zumandə bəyoniyə be ki ətomiyə sazışi məh karde və bə İroni zidd sanksiyaon ijən bino karde barədə Amerkə iradəon vədə çı Avropa iradə nışoş do.

İrağçi eyni holədə təkidış karde: bo iron fəğət həminə iradə və ğəsdi bə əməliyə ro əvəz karde əhəmiyyətışe jəğo ki İroni mənafe əmələdə iğtisodi muxtəlifə sahəonədə məxsusən nati və banki cəhəto təmin bıbu.

İrağçi təsdiğış karde: əqə oxoysə co kişvəronku çəmə intizoron təmin nıbu, İron İslami Respublika de hər şəroyeti dim bə dim beyro ıştə əbzaronku istifodə bəkarde.

Viyana Koborq hotelədə i-nə ətomiyə sazışi komissiyə iclos xarıcə vəziron səthədə iyən  ım təvafuğiku Amerkə xarıc bey bəpeştə cımə ruji de İron və 4+1(Almaniya, Fransə, Britaniya, Çin və Russiyə) xarıcə vəziron həmçınin Avropa ittifoği xarıci siyosəti məsul Fedrika Moqerini huzuri bərpo bıə.

11 İyul 2018, 13:18
komment