12 İyul 2018, 09:36
  • Beynəlxalğə koonədə islami inğilabi yolə rəhbəri mışovir bə Maskva daxil be.

Beynəlxalğə koonədə islami inğilabi yolə rəhbəri mışovir Əli Əkbər Vilayəti zinə qıləy ali rutbəinə heyəti sədrədə bə Rusiyə paytəxt Maskva daxil be.

Bə İRNA xəbon əsosi Əli Əkbər Vilayəti zinə bə Maskva daxil bə vaxti bə İron və Rusiyə ve muhim və stratejikə əlağon işarəş karde və votışe:dəvardə soronədə 2 tərəfə, məntəğə iyən beynəlxalğə səviyədə Tehron-Maskva əlağon bə inkişafi tərəf bə.

Beynəlxalğə koonədə islamiyə inğilabi yolə rəhbəri mışovir əlavəş karde suriyədə terroriston və çəvon tərəfdaron vədə de İron və Rusiyə rəhbərəti muğavimət cəhbə həmkarətion İron və Rusiyə həmkarətionku qıləy nımonə olqoy ki fəğət stratejik və bland mıddətə rabitə bəzne bə jıqo həmkarətion bois be.

Vilayəti votışe:dınyo ısətnə probleminə şərayetdə İroni islamiyə inğilabi yolə rəhbəri iyən İron İslam Respublika prezidenti mesaji  ım səfərədə bə Potin bərosne.

Beynəlxalğə koonədə islami inğilabi yolə rəhbəri mışovir  ım səfərədə de Rusiyə yolə rəsmi şəxson mincumlə çı məmləkəti president Veladimir Potin vindımon və muzakirə bəkay.

təğ

komment