12 İyul 2018, 13:06
  • İron bə İrağ ha sor 12 milyard dollar ixracat kardə.

İron və iraği mıştərəkə ticariyə palata rəisi votışe:İron ha sor 12 milyard dollar vəsilə bə İrağ ixracat kardə ki ım miğdari bə 20 milyard dollar həm rosne bəzne.

Bə İRNA xəbon əsosi Yəhya Ale İshağ zinə ironi cənub Kerman ostanədə ixtisadiyə fəalon de İron və iraği ticariyə palata məsul şəxson mıştərəkə iclosədə votışe:ironi bə İrağ ixracat kardə vəsilon venə ruyən, mədəni və kimiyaviyə istihsalon iyən plastic(lək) iyən rezinə istihsalon ,pust və çəyku dotə bə sumkəon, çu iyən  iyən de çu soxtə bə vəsilon, bina soxteyu bıə sığon iyən sement bə.

Ale İshağ əlavəş karde iraği vıjor ironiyu muhimmə vıjore. irağədə bə ironi ticariyə mışovir çımi bə nav ironi bə İrağ ğeyre  natə ixracatiku 13 faizə inkişafiku xəbəş doə be.

təğ

komment