22 Avqust 2018, 18:52
  • Ruhani: İron kamilən bə Amerkə be etimode.

İroni prezident votışe: İron kamilən bə Amerkə be etimode iyən Avropa, Çin və Kanada həm ijən bə Amerkə etimod nibəkan.

İroni prezident zinə İroni mıdofiə sənaye ruji sorqardış mərosimədə, əlovəş karde: Amerkə konqres nımoyəndəon qıləy ğanuni təsvib kardəşone ki bə çəy əsos de İroni canq karde imkon nıbu, boçi ki əvon oğoin ki İron çandə ğudrət və zu soybe və bə İron həmlə karde bo Amerkə veyə xarconış bəbe.

Ruhani İroni bo dışmenon xəyoliku bə İron həmlə karde curəti məhv karde hərbi ğıvvon komilə hozzıəti lazim zınəş be iyən izhor kardə: bo mıdofiəiyə ğudrəti ziyod kardey İron İslam Respublika həmmə cəhdon iyən xərconbə çəy xotoe ki, canqi icbor karde və təcavuzon yolə xərcon vəy qətə bıbu.

İron prezident votışe: İroni millət hejo sulhpərvər jimoni və de co kişvəron həmkari niyyətış be iyən mıdofiə baxşədə hozzıəti bə stabilə sulhtələbi mənodəy.

Ruhani təkidış kardə: əqə hərbi hozzoəti və mıdofiə sahədə lozimə ğudrəton nıbon, bə canqi tərəf hərəkəy karde iyən bo təcavuzi bə dışmənon həvzə lampə nışo doe mənodəy.

İroni milliyə əmniyyət ali şura rəis de işorə bə ım ki məntəğədə tojə soronədə terrorizm ziyod vey hevuj be əlovəş karde: İron dovtələbonə bə məntəğə milləton komək kardeşe və məntəğədə terroriston məhv kardey xoto vey muhimmə roli ifoş karde

İroni prezident bə kali İroni həmsoyə kişvəron cəhd zohirədə ıştə əmniyyəti hifz karde işorə və izhorış kardə: əvon de qonə ğəyməti silahon hıriyedən əmmo çəyku istifodə karde xoto məcbur mandən ki həvatəkəson tələbon vədə təslim bıbun.

Ruhani İroni hərbi ğıvvon imtiyozonku qıləyni çı ğıvvon bə milləti iradəon əsos hərəkət karde zınəş be iyən votışe: hər kişvərədə ki millət iyən hərbi ğıvvon miyono zumandə ğoymə rabitə bıbu, dışmən çın kişvəri məğlubiyəti əzı ni.

Imruj Avquesti 22, İronədə mıdofiə sənye ruj ğeyd bıə.

təğ

komment