09 Sentyabr 2018, 14:32
  • Laricani: İron və Belarus bo rabitəon çok karde vey mıştərəkə zərfiyətoneşone.

İroni islamiyə şura məclesi rəis bə İron və Belarusi miyono əloəon işarəş karde və votışe: bəpe 2 qılə kişvəri miyono mıştərəkə zərfiyətonku bo əloğəon inkişof doe və rabitəon hoston karde xoto çokə istifodə bıbu.

Bə İrna raporti əsos, Əli Laricani zinə şəv Tehroni Mehr Abad aeroportədə bə Rusiyə və Belarusi kişvəron səfəri bə oxo rəse bəpeştə , əlovəş karde: çokə muzakirəon və məşvərəton de siyasi və iğtisodiyə rabitəon zumand karde niyyət de Rusiyə və Belarusi rəsmi şəxson əncom bıə.

Laricani bə kişvəron miyono rabitəon inkişofədə parlemantiyə məşvərəton veyə təsir, bəyod varde ki: ım səfərədə İron və Belarusi miyono ticariyə rabitəon hoston əkə royon 2 qılə kişvəri taciron və rəsmi şəxson tono təğib bıə və ijən royhəloni edaştə bəy.

İroni islamiyə şura məclesi rəis de işorə bə muxtəlifə icloson bərpo karde əcumlə sənoye, kaştevonəti və enerji sahəonədə muzakiron izhorış ka: bo rabitəon inkişof doe iyən 2 qılə kişvəri iğtisodi və siyosi muxtəlifə zəminonədə sohbət karde İron və Belarusi nımoyəndəon həm iclosoni dəvonişone.

Əli Laricani beynəl xalğiyə məsələon və de terrorizmi mubarizə barde sahədə bə İroni, Rusiyə və Belarusi miyono mıştərəkə nəzəron işarəş karde və votışe: məntəğədə stabiləti və əmniyyət fəğət de məntəğə kişvəron miyono həmkari və rabitəon mımkun bəbe.

İroni islamiyə şura rəis Əli Laricani dəvardə çoşəmbə ali rutbə heyəti sədrədə bə Rusiyə səfərış kardə və Rusiyə iyən İroni parlemantiyə mıştərəkə komissiyaədə iştirokış kardə bəpeştə pencşəmbə ruji bə Belarus səfərış kardə.

Əli Laricani ım səfərədə de Belarusi prezident Aleksander Lokaşenko, çı nəmoyəndəon məclesi rəis Veladimier Andriçneko və çı Belarusi Respublika şura məclesi rəis Mixail Miyasnikoviç vindemon və sohbətış kardə, iyən zinə şəv bə Tehron varid bıə.

təğ

komment