11 Sentyabr 2018, 00:48
  • İroni sepah təşkilati tojə rəketiyə əməliyaton, çı terroristiyə qrupon sərkərdəon iclosi vırə məhv be. 

İroni sepah təşkilat qıləy bəyoniyə vositə elanış karde: İraği Kırdıston məntəğəku bə İroni sərhəddiyə vırəon həmlə karde xoto terroriston xəbisə hərəkəton ki ğıvvon vığande, xərobəkə hərəkəton iyən Kermanşah, Kırdıston və ğərbi Azərbaycan ostanonədə cəmaəton jimoni əmniyyət və oromtəti bə yande je vositə əncom bey holədə be təcavuzkoron tənbi karde Sepah təşkilati tərəfo bino bıə.

Im bəyoniyədə ğeyd bıə: çəy bəpeştə ki terroriston bə İroni və İraği Kırdıston məntəğə rəsmi şəxson notaon məntəğəku xəbisə hərəkəton iyən hərbi bazaonədə hərbi təmrinon əncom nıdoə barədə be etino bin, İroni sepah təşkilati rəketiyə qrup iyən bepilotə təyyorəon mərkəz qıləy muvəffəğ əməliyotədə de 7 qılə ketoə məsofə rəketi bə məntəğə qıləy pəlid iyən cinoyətkorə qrupi iclos vırə iyən hərbi təlimədə mərkəzi həmləş karde. 

İroni sepah təşkilat təsdiğışkarde: bə rəsə sənədin raporton, ım əməliyotədə İroni milli əmniyyəti təhdidəkə mərkəz məhv iyən çandə çı terroristiyə qrupi lideron və ozvon həlok və ya xot zəxmin bıən. 

Sepah bə terroriston iyən bə əvon vabəstə bıə kəson həmçınin çəvonku himoyə əkəyon notaş doə ki çəvon jıqonə şeytoniyə hərəkəton tikror de çımiku vey saxt və şiddətin reaksiya dim bə dim bəbe. 

təğ

komment