11 Sentyabr 2018, 00:54
  • İroni Yolə Rəhbər: İroni millət Amerkə bə dumo nışte və məğlubiyət məcburış karde.

İroni Yolə Rəhbər təkidış karde: İroni nizom və millət Amerkə vədə muğavımət karde vositə subutış karde ki əqə qıləy millət çı zalimon ğil-ğal və ğeyziku nıtarson və bəştə ğudrət bovəmand bıbun iyən bəy peşt-pur bımandon, yolə ğudrəton bə dumo nışte və məğlubiyəti məcbur bəkan. 

Zinə İroni ərtışi hərbi mərkəzonku dərs hande tələbəon inoqrasiya və təhsili bə oxo rostiyə mərasimədə İroni Yolə Rəhbər bə məntəğədə istikboriyə kişvəron bohran icodəkə hərəkəton işorəş karde və hamiyədən: istikbor və çəy sədrədə Amerkə, ıştə mənafe, kədə canq icod karde, terroristiyə dəheştinə fəaliyəton inkişof doe və məntəğədə daveon icod karde sayədə vindedə və təəssuf ıme ki bəzi məntəğə kişvəron həm ki komək kardedən.

 İroni həmmə hərbion sərkamadan məntəğədə islamiyə ğudrəti səbarzəti vəy qətə çı Amerkə və sionist rejimi əsliyə hədəf elanış karde və votışone: əvon oğoin ki islam dini cəzbəkə peyğom mıstəzəfon və məzlumonku himoyədorti kardede çən bə islami əsos ğudrəti təşkil beyku niqəranin. 

Həzrəte Ayətullah Xamenei, istikbori vədə İroni nizomi zumandə moğaviməti məntəğədə dınyo zalimon əsliyə hədəfon məğbuliyəti amil zınəşone və təkid kardışone: dınyo siyosi təhliləkəyon və zınə şəxson bə çəy xoto ki İron de xıdo iradə və milli ğudrəti dınyo zumandə kişvəronış məğlub kardəşe təəcubışone və bə ım həğiğət etırof kardedən. 

İroni Yolə Rəhbər votışone: İron İslam Respublika, 40 sore ki Amerkə həmpeymonon xərobəkə fəaliyəton jentonədəy əmmo İroni inğilab qıləy qədə toğəku bə dıjdə do əvəz be ki istikboriyə kişvəron viyə hərəkəton jentonədə ijən de milləton dıli bə inğilabi peyğomi tərəf cəlb kardəşə və məntəğədə çı Amerkə planon məğlubış karde. 

İroni Yolə Rəhbər Suriyə, İrağ və Livani ısətnə vəzyəti, məntəğədə çı Amerkə məğlubiyəti misdağ zınəş be və əlovəş karde: ımon çı Xıdovənd xalıği ğudrət və sadiğ ilahiyə vədəon nışonəy ki hamiyəşe: bə Xıdo komək beqənən, Xıdo bə şımə komək bəkarde və şımə ğədəmon ğoim bəkay. 

təğ

komment