11 Sentyabr 2018, 12:38

Sentyabrə manqi 7-minə ruji İİR paytaxt Tehron şəhərədə Nezə Şərğ məntəğə 3 qılə zümandə ğodrəton – İron, Rusiya və Turkiyə devlətə sərdaron sammit dəvarde. Bı vindemonədə Suriyadə İdlib şəhəri ətrofədə mevcud problemon muzakirə bin.

Turkiyə bə İdlibi munasibətədə otəşbast rejimi oqəte təkid kardedəbe. “Sputnik Azerbaycan” saytən ğeyd kardedəbe ki, İdlibi məsələdə Turkiyə mevğe de İron və Rusiya mevğe səpeyəndı eqınidəni.

Sammiti bə nav Turkiyə prezident Rəcəb Təyib Ərdoğan, çəyo Rusiya prezident Vladimir Putin de İslamə inğilabi Rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamenei vindemonədə bin. Im 2 qılə devləti rəhbəron cobəco de İroni prezident Həsən Ruhani, həmən de yəndı didoron dəvuniəşone.

Tehron sammiti məğsədi barədə İİR Xariciə Koon Vəzarəti sıxanəvot Bəhram Ğasımi votedəbe ki, çəmə hədəf Suriyadə terrorizmi məhv, asayiş və əmniyyəti bərğəror kardeye.

Secənbəynə iclasi orəxədə tərəfon bahəm bəyənnomə ğəbul kardışone. Russiya Tooday xəbə dodə ki, ım bəyənnomə tərəfon İŞİD, “ Cəbhət ən-nusra” və dəvon, həmən de “Əl-ğaidə” terrorə təşkilaton əlağədə bıə qrupon ləğv karde roədə ıştə həmkarəti dəvom karde əzm bə dınyo cəmiyyəti nəzə rosniəşone. De ımi bahəm molağatə proseson dəvom karde, konstitusiya komitə onoe və çey koy bə səhmon dəğandeyən ım bəyənnomədə elan bıə məğsədonədə qıleye.

Im 3 qılə devləti prezidenton nubətinə sammit ım sori noyabrədə Rusiyadə dəvunie nəzərədə qətə bedə.

 

təğ

komment