11 Sentyabr 2018, 21:11
  • Mudafiə sahədə İron kamilən mıstəğil bıə.

İroni ərtış ğıvvon həmohənqəkə muavin və ğərorqo rəis Həbibullah Səyyari zinə İroni rədio qıləy bərnoməonədə de işorə karde bə mudafiə sahədə İroni ğudrət və mıstəğiləti votışe: bə İroni zidd 40 sori mıddətədə bıə sanksiyaon kənoədə əmmo ımruj İroni hərbi təchizaton iyən imkanaton qırd İronədə istehsal bıdə.

Əv İronədə Kosər hərbi təyyorə soxtə və çəy kərə həminə iddio qıləy misdağ zınəş be və votışe: muxtəlif zəmini, dıyo, həvo və rəket mudafiə sistemonədə İroni mudafiə sənaye və elmiyə mərkəzon miyono rabitəon barədə çandə zərfiyəton icod bıə ki İroni mudafiə ehtiyacon təmin bekarde.

İroni ərtış ğıvvon həmohənqəkə muavin və ğərorqo rəis mudafiə diplomatiya sahədə bə İroni dıyo ğıvvon hərəkət və fəaliyəton inkişof işorəş karde və votışe: İroni hərbi qomion Ədn və Babolməndəbədə bə ko məşğulon iyən orom, Çin və Hind okiyanədə təsirinə huzurışone və karde zınəşon de dınyo vey kişvəron mudafiə əloğəon icod bıkən.

təğ

komment