12 Sentyabr 2018, 17:28
  • Suriyə barədə İron, Rusiyə və Tırkiyə miyono məşvərəton bə oxo rəsə.

Suriyə sulh prosessədə İron, Rusiyə və Tırkiyə miyono 2 minə dıvrə məşvərəton zinə Cenevrədə de Suriyə koonədə İ Bıə Milləton Təşkilati məxsusə nımoyəndə huzuri Suriyə konstitusiyə komitə barədə bərpo bıə.

Tehronədə Astanə prosessi yolon iclosi muvəffəğ bərpo beyku 4 ruj bəpeştə iyən bə Suriyə bıhrani siyosiyə prosessi vositə həl karde barədə İron, Rusiyə Tırkiyə prezidenton bə həmkarion dəvomiyəti komək karde iyən ım kişvəri konstitusiyə komitə təşkil bey xoto bə fəaliyəton rə əncom doe bəpeştə, zinə Cenevrədə məşvərəton 2 minə dıvrə de İroni heyəti rəis "Caberi Ənsari", Rusiyə muzakirəəkə "Əleksander Laverntiv" və Tırkiyə nımoyəndə "Sədat Onal" de Suriyə koonədə İ Bıə Milləton Təşkilati məxsusə nımoyəndə "Di Mistora" huzuri əv həh Suriyə konstitusiyə komitə və kamissiya barədə bərpo be.

Bə Tele Rədio aqentiyəti raporti əsos, Cenevrə iclosədə de konstitusiyə komitə təşkil doe mehvəriyəti, Suriyə bohrani de siyosiyə royku hək karde inkişof oxonə vəziyət barədə suhbət be.

Cenecrə muzakirəonədə bə siyosiyə prossesi Suri-Suri bey və Suriyə  milliyə hakımiyəti hifz kardey zərorət, konstitusiyə komitə uzvon tərkibi mınosib təşkil doe jıqo ki bo muxtəlifə tərəfon ğabil ğəbul bıbu və eyni holədə bə Suriyədə həğiğəton mitobiğ bıbu, konstitusiyə komitə detalon iyən bə ım kişvəri çand soronə bıhrani ağibət və mıvzo həssosiyəti əsos Suriyə konstitusiyə baxşon təşkil karde diğğət və təkid be.

təğ

komment