18 Sentyabr 2018, 13:17
  • Ğasımi:mıstəğilə məmləkəton Amerkə ğoldorə siyasəton vədə bımandon.

İroni xariciyə koon vəzorətxonə sıxanəvot,İron,Əfğanistan və hindostanı 3 tərəfə iclosış, məntəğəiyə həmkarətion inkişaf doeyu mısbətış zınə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasımi zinə de daxili və xariciyə jurnaliston ha haftə təşkil bə iclosədə ironi beynəlxalğə jurnalisti cəvobədə ki kabolədə İron,Əfğanistan və hindostani xarici koon vəziron muavinon hozorədə  təşkil bə iclosi həxədə parsə be votışe:jıqonə icloson bəznen məntəğəiyə həmkarətion inkişafədə mısbətə təsir noe və mıstəğilə məmləkəton bəznen Amerkə ğoldorə siyasəton vədə mande.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot iraği cənub Bəsrə şəhrədə ironi konsol mərkəzi otəş je və parisədə bə İron İslam Respublika səforətxonə hucumi barədə votışe:ım 2 qılə hadisə deyandı əlağədə nin və 2 qılə coə hadisən.

Ğasımi əlavəş karde Bəsrə şəhrədə ironi konsol mərkəzi otəş je qıləy məlum bə uzvon tərəfo be ki fəaliyət kardə bin qıləy məxsusə zəmanədə və bə iraği vəziyyəti diğğət doe əsosi 2 qılə milləti əlağədə təsir noeyu iyən iraği daxiliyə şərayetiku bəhrə bardeyu istifadə bıkən ki de xoşbəxtiyəti jəqo ki hisob kardə bimon əlağon zumandəti və iyandıku 2 qılə milləti aqahəti icazəş nıdo ki əvon bəştə hədəfon bırəson.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti əlavəş karde parisı hadisə həm coqlə məsələy ki terroristiyə qrupon tərəfo təşkil bə və Fransə devlət vədəş doə ta ım cəhətdə lozim bə tədbiron nəzədə bıqəto və bə ironi səforətxonə hucumkardəkəsonədə ciddi rəftor bıkə.

Ğasımi İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani İ bə milləton əmniyət şura umumiyə asambleya huzuri cəhətdə votışe:İron İslam Respublika prezdenti bə Nyu-York səfər karde qıləy çokə fırsəte ta İron mıxtəlif sahonədə de məmləkəton yolon cur bə curə vindımonon təşkil bıdə.

Ğasımi əlavəş karde desbə ısət İ bə milləton təşkilati umumiyə asambleya iclosədə ironıjə iştirak əkə heyətiku kırtə məlumat nəşr bə ni  əvvo ironıjə heyəton de təhğiğatiyə mərkəzon 2 tərəfə icloson dəvoneyu bərnamə hozzı bə.

Ğasımi eyne holədə bə ironi zid Amerkə xarici koon vəzir Mayk Pompeo sıxanon həxədə,ironi əlağon de Çinı devlət və ım məmləkətdə mıslmonon şərayeti həxədə votışe:Amerkə rəhbəron sıxanon sədoğəti əsosədə ni və de İron deşmenəti karde roədəy İron həmmişə mıslmonon tərəfdar bə və heste və de çinı devlət həm muzakirəş kardə və sulh və oroməti təşkil kardeyu fəaliyətış kardə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Suriyə həxədə və edlebdə bə terroriston mərkəzon ehtemaliyə hucumon barədə votışe:Suriyə vəziyyət qıləy məxsusə şərayetəndəy və Edleb bənə qıləy muhimmə məntəğə ısət qıləy ciddiyə məsələy.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe:ironi siyasət suriyədə terarizm və əçəy ərazi təmamiyəti barədə oşkoye və fəaliyət kardə ım məmləkət ve rəv ıştə ərazi təmamiyəti bə dast biyə və  terroriston çəyo təmiz bıkən.

təğ

komment