• De Tasuaye Huseyni(ə) mınosibəti səbəsəloməti.

İslamiyə ironi həmmə vıronədə Tasuaye Huseyni(ə) mınosibəti həmmə siyo tan kardən və matəm qətedən iyən əzadarəti kardən.

Imruj 4 şanbə hicri ğəməri 1440 minnə sori məhərəmə manqi 9 nə ruj Tasuaye Huseyni(ə) ruje.

Tasuaye Huseyni(ə) ruji imom Huseyn(ə) və həzrəti əhlebeyt(ə) aşığonku çandə milyon nəfər islamiyə ironi həmmə vıronku əzadariyə məclison bərpo kardeədə dınyo şiəyon 3 minnə imom həzrət imom Huseyn(ə) əzizə bıvə həzrət Əbəlfəzliləbbasi yodi əziz qətedən.

islamiyə ironi dindarə millət huseyniyəon,məçiton ,ironi şimal şərğ Məşhəd şəhrədə dınyo şiəyon 8 nə imom həzrət imom Rıza(ə) pokə hərəm iyən Ğom şəhrədə həzrət Məsumə(s) pokə hərəmədə əzadarəti kardən.

dınyo şiəyon 4 minnə imom imom Səccad(ə) həzrət Əbəlfəzliləbbas(ə) məğami tərifədə votedə:çıman amu əbbas həğiğətən de conbozəti ıştə conış bıvə roədə fidoş karde ta bə dərəcə ki çəy daston ğət bin.

Həzrət Əbaəbdellah Huseyn(ə) və çəy vəfodorə əshab hicri ğəməri 61 minnə sori məhərrəmə manqi 10 nə ruji kərbəloədə bə şəhodət rəsən.

kərbəlo norohətəkə hadisə və imom Huseyn iyən çəy vəfodorə yaron şəhodətiku çandə əsr dəvarde bəpeştə ne ım ki ım hadisə əhəmmiyət və erjiku kam bə ni bəlkə ha çəxtə dəvardedə Aşura mesaji əzəmət və əzadariyə mərasimon de veyə şur iyən aqahəti bərpo bedə.

İron İslam Respublika telerədyo de Tasua və Aşuraye Huseyni(ə) mınosibəti bə həmmə  mıslmonon dınyoədə ozodəti tələbkardəkəson məxsusən tolışə əzadaron səbəsəloməti dodə.

19 Sentyabr 2018, 09:55
komment