• Huseyniyə Aşura və dınyo şiəyon 3 minnə imomi şəhodəti səbəsəloməti.

Imruj 5 şanbə hicri ğəməri 1440 nə sori Məhərrəmə manqi 10 nə ruj Aşuraye Huseyni ruje.

Məhərrəmə manqi 10 nə ruj dınyo şiəyon 3 minnə imom şəhidon salar Həzrət imom Huseyn(ə) şəhodəti sorəqardışe ki hicri ğəməri 61 minnə sori məhərrəmə manqi 10 nə ruji 57 sorətiədə kərbəloədə şəhid be.

Həzrət imom Huseyn(ə) kərbəlo hadisə bəyon kardeədə və Məkkə və Kərbəlo roədə desbə şəhodət oşkoə holətədə votışe:çı hərəkətiku çıman məğsəd bə islami zid yəzidı hukuməti rısvo karde və əmr be məruf və nəhy əz munkəre və zılm və sitəmqəri vədə mande bə və kərimə ğıroniku himiyə iyən Həzrət Muhəmməd(s) əslımandə islami bəji oqəteku kəno coqlə məğsəd bə ni.

ım qıləy məmoriyət be ki mıtəalə Xıdo bə Həzrət imom Huseyn(ə) doəş be və ım məmoriyəti icra kardeyu Aşura zuhrə vaxti nımoji bəpeştə dıştə vəfodorə əshab de yəzidion dasi şəhid bin.

İslamiyə ironi dindarə millət məhərrəmə manqi əyam məxsusən Tasua və aşuraye Huseyni(ə) şəv və rujədə huseyniyəon və məçitonədə əzadarəti kardən.

nohə hande,sinə və jəncir je iyən Həzrət imom Huseyn(ə) və Həzrət Əbəlfəzliləbbas(ə) həxədə qəp je ,Ğəməre bəni haşem və şəhidon salar Həzrət imom Huseyn(ə) şəhodətə şəv və ruji sorəqardışədə islamiyə ironi dindar və Huseyniyə milləti muhimmə bərnamonkuy.

İron İslam Respublika telerədyo Həzrət imom Huseyn(ə) şəhodəti sorəqardışi bə həmmə mıslmonon dınyoədə ozodəti tələb kardəkəson məxsusən bə həmzıvonə tolışon səbəsəloməti dodə.

təğ

20 Sentyabr 2018, 10:33
komment