• Same ğəribane Huseyni(ə) matəmə mərasim de İslami İnğilabi yolə rəhbəri huzuri bərpo be.

Same ğəriban,ale əllah matəmə şəvədə,çandə həzo nəfər Həzrət Əbaəbdellah Huseyn(ə) və həzrəti əhle beyt(ə) aşığonku mərhum imom Xomeyni huseyniyədə cəm bə bin və İslami inğilabi yolə rəhbəri huzurədə əzadarətişon karde.

Bə yolə rəhbəri dəftərxonə məlumatərosnə mərkəzi zinə şanqonə doə məlumaton əsosi ım mərasimədə Huccətul islam vəlmuslimin Ali votışe:Xıdavəndə xalığ, momenon de bəloon imtivon kardə və votışe: bəloonədə veyə hikməton heste ki  çəvonədə həmməysə muhimmə qılə ıştəni yol hisob nıvarde(təvazu) və insoniyəti cəhətdə inkişafe.

Huccətul islam vəlmuslimin Ali bə əğileye bəni haşem(ə) ğəhrəmanə hərəkət,Aşura rujədə işarəş karde və çəy bəpeştə əlavəş karde Həzrət Zeynəb(s) əğl və  donoətiş ıştə əzizə cəd Xıdo rəsul(s),nıtarsətiş ıştə əzizə dədə imom Əli(ə),iffət və həyoş ıştə əzizə inə Həzrət Fatimə(s),səbrış ıştə əzizə bıvə İmom Huseyn(ə) və izzət iyən yoliyətiş Həzrət seyyedulşohəda(ə) bə ers bardəş be,boçimi xoto əv həmməysə ve bəştə bıvə Həzrət Əbaəbdellah Huseyn(ə) mandə be.

ım mərasimədə eyne holədə Əhlebeyt(ə) məddahon(ə) Əhlebeyt(ə) mısibəti xoto rozə dıvo və mərsiyəşon handə.

Same ğəriban İmom Huseyn(ə) əhlebeyti avərəti iyən Kərbəlo hadisədə mandə əsiron iyən hırdənon bə yod vardə ki Aşura məğribədə,be pəno,şəvi tokiyətiədə Kərbəlo biyabanədə bən.

Dınyo şiəyon 3 minnə imom Həzrət Əbaəbdellah Huseyn(ə) şəhodəti əyyami əzadarəyə mərasim hicri ğəməri 1440 nə sori məhərrəmə manqi 7 nə şəviku desbə 12 minnə şəv  yəni 6 şəvi mıddət tehronədə mərhum İmom Xomeyni huseyniyədə bərpo bedə.

Dınyo şiəyon 3 minnə imom hicri ğəməri 61 minnə sori məhərəmə manqi 10 nə ruji kərbəloədə bə şəhodət rəsə.

təğ

21 Sentyabr 2018, 10:34
komment