• İnğilabi yolə rəhbər:ironi məsul təşkilaton cinayətkaron lınqə rizə təğib bıkən və bə məhkəmə zumandə dast təhvil bıdən.

İslami inğilabi yolə rəhbər ironi cənub ğərb Əhvarz şəhrədə zinə terroristiyə hadisə bəpeştə ki bə çanqılə ironıjə şəhrvandi şəhodət və yarəjə be bois be qıləy mesajədə bə ım tel və bə təəssuf bois bə hadisə şəhidə ailon səbəsəlomətiş do və votışe: kəşfiyati məsul mərkəzon vəzifəşon heste de surət və diğğət cinayətkaron roədə hərəkət əkon təğib və əvoni bə məmləkəti məhkəmə zumandə dast aspardon.

Bə yolə rəhbəri dəftərxonə məlumatərosnə mərkəzi elanon əsosi Həzrət Ayətullah Xamenei  ım mesajədə terroristiyə hadisə şəhidə ailəon norohətiədə ıştənış şərik zınə və Xıdavəndə xalığiku bəvonru səbr iyən şəhidonro əlaə dərəcon tələbış karde.

Əhvaz şəhrədə ironi millətiku çandənəfəri bə şəhodət rosne tel və bə təəssuf bois bə hadisə de muzdorə terroriston dasi ijən ironi milləti deşmenon sitəmqərəti və xəbisəti oşko kardə.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlavəş karde:ım muzdoron ki çəvon dıl bənə sığ mandedə bə  beqınoə jen ,hırdən və odəmon tərəf qullə ğandən,əvon bə həmonə  riyakar və  duəvojə iddaəkon  vabəstə hestin ki həmmişə insonə həxiku qəp jedən və çəvon dıl ki pur bəy de kin ,silahlinə ğıvvon paraddə,milliyə iğtidari nımayeşi tov varde zındə nin.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri əlavəş karde çımon cinayəton məntəğədə bə Amerkə vabəstəy bə devləton fitnəqərə hərəkəton dəvome ki çəvon hədəf həm ironədə nooroməti icod kardeyoy ki ironi millət çəvon çəşi ku kardeədə şərafətin və fəxrinə ro dəvom bədoy və bənə dəvardə rujon həmmə deşmenon vədə bə ğələbə nail boməy.

23 Sentyabr 2018, 11:20
komment