• İronədə tojə təhsiliyə sor de 14 milyon şaqirdi iştiraki bino be.

Imruj 1 şanbə hicri şəmsi 1397 nə sori mehr manqi əvəlnə ruj,ironi həmmə məktəbon obən və tojə təhsiliyə sor bino bə.

Təhsili tojə sor  ımruj sıb təğribən de 14 milyon şaqird və 1 milyono 700 həzo muəllim islamiyə ironi həmmə vıronədə de rəsmiyə holət və de İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani huzuri tehroni qıləy məktəbon zanqi sədoədə təşkil be.

Prezdent Ruhani tojə təhsili sori zanqi rostkardeədə ki qıləy simvolinə hərəkəte şaqirdon və məsul şəxson cəmədə qəpış jə.

eyne holədə ironi ğərb Kemanşah ostanədə boməlarzə nəticədə xərob bə məktəbonku 59 qılə soxtə bə məktəbi okarde mərasim həm de video-konfrans roy,İron İslam Respublika prezdenti əmrədə bə bəhrə rəsə.

İroni təhsil vəzir Muhəmməd Bəthaei bə 1100 qılə məktəbi əlavə be bə devlətiyə məktəbon işarəş karde və votışe:13 həzo qılə sə  veyə ironıjə şaqird dınyo 60 qılə məmləkətdə və 450 həzo qılə  xariciyə şaqird tojə təhsiliyə sori ironədə bə təhsil məşğulin.

 

23 Sentyabr 2018, 13:33
komment