07 Oktyabr 2018, 13:52

Haaqa Beynəlxalqə Cinayətə Məhkəmə muəyyən kardəşe ki, AİŞ bə İroni əleyh tətbiğ kardə kali sanksiyon bə ım 2 qılə devləton 1955-minə sori iğtisadi əlağon və dustiəti barədə dəbastə muğavilon zidde.

Məhkəmə həmən bə ğəror omə ki, Amerika de ım sanksiyon bə İroni iğtisadiyyati zərər rosniəşe, nəticədə iğtisadiyyati ərzağ və tibbi sahon ziyan kəşəşone. Im xəbə “Faktxəbər” sayti bə “Parstoday” portali istinadən bə əhandon rosniəşe.

Çe İMT ım məhkəmə ğərori bəpeştə Amerika devlətə katib Mayk Pompeo bəyon kardəşe ki, quya İron bə AİŞ milliə əmniyyəti muhafizə kardə huğuği mudaxilə kardedə. Amerika de İroni 1955-minə sori dəbastə həmonə muğaviləku dast kəşedə.

İroni Xarici koon vəzir Məhəmməd Cavad Zərifən Amerika hokuməti jıqo hərəkəti bəpeştə ıştə “Tvvitter” səhifədə əvış “cinayətkarə rejim” hisob kardə.

Əmo Amerika anədə sanksiya və məhdudiyyəton İroni iğtisadi və elmiə inkişafi vəy se zınedəni. Haliyədə dınyoədə ıstehsal bıə elmiə texnoloqiya 2%-i İron İslamə Respublika istehsal kardedə. Bı sahədə əv dınyo məmləkəton arədə 16-minə vırədə ğəror qətəşe. Im xəbə İslamə dınyo elmon sayti sərdar Məhəmməd Cavad Dehqani bə “Farsnevvs”i doəşe.

  İroni Kosmik Aqentiyyəti sərdar Mortəza Bərariən bə İRNA məlumat doəşe ki, İroni ıştən istehsal kardə 3 qılə “Pəyame Əmir-kəbir”, “Dusti” və “Nahid” nomədə peykon bə kosmos vığande ro hozoon. Imsor əvoni bə orbit bekarde nəzərədə qətə bedə.

 

təğ

komment