10 Oktyabr 2018, 12:38
  • Laricani: dınyo mışkilaton çı Amerkə itərəfiyə siyasəton nəticəy.

İroni İslamiyə şura məclesi rəis dınyo mışkilatonış çı Amerkə itərəfiyə siyasəton nəticə zınəş be iyən həmmə kişvəronku tələbış karde ki jıqo itərəfiyə siyasəton və be ğanunə cəhdon vədə i bıbon.

Bə Telerədio aqentiyəti raporti əsos, İroni məclesi rəis Əli Laricani zinə Tırkiyə Antaliya şəhrədə bıə Avrasiya kişvəron məcleson rəison miyono 3 minə dıvrə iclosədə votışe: Amerkə və İsrail rejim dınyo əmniyyəti velo karde amilənin və jıqo itərəfiyə siyasəton vey zumandə bıhranonış bo beynəl xalğiyə iştimaiyəti icodış kardə.

Laricani əlovəş do: ətomiyə sazışiku ğeyri ğanuni xarıc bey, bo sionist rejimi Ğudsi bənə paytəxt elan karde xoto ğərole, Parisi ov və həvoiyə mığuviləku xaric bey və beynəl xalğiyə ticarət tarifon nizomi velo karde, əcumlə dınyoədə bıə Amerkə bıhran icod əkə cəhdonin.

İroni məclesi rəis ijən de işorə bə "Əsri Mığuvilə" nomo Amerkə plani votışe: Trampi dıvlət de ğeyri insoniyə metodon niyyətış be Fələstin milləti ıştə sərzəminədə jimoniku məhrum bıkə ki hiç vaxt bə nəticə nibərəse.

İroni məclesi rəis ıştə sıxənon co baxşədə bə Suriyə bıhrani işorəş karde və votışe: bo Suriyə vəzyəti obod karde əcumlə de terrorizm mubarizə barde iyən bə Suriyə millət və dıvlət komək karde çı İron, Tırkiyə və Rusiyə həmkarion iyən məntəğəiyə cəhdonin.

Laricani Yəməni vəzyəti barədə həm votışe: İron İ Bıə Milləton Təşkilat və əsərinə kişvəronku tələbış kardə Yəməni bıhranədə kam əsərə ğətnoməon sadir kardə əvəzi bo həmləon vəy qəte və Yəmənıjon con və moli mıhofizə kardey iyən ğeyri nizomion əmniyyəti təmin karde ıştə ciddi cəhdon əncom bıdən.

İroni məclesi rəis təkidış kardə: İron İslam Respublika bıhranon vədə mığubilə kardey xoto itərəfiyə siyasəton bərobərədə çı Avyasiya təşkilati uzvon miyono həmkarion çimiku vey lozim zıneydə.

Avrasiya iğtisodiyə ittifoğədə uzv bıə kişvəron məclıson yolon 3 minə iclos Tırkiyə Antaliya şəhrədə de 20 qılə məclesi rəison və çəvon heyəton iştiroki təşkil be.

Im iclosədə 17 qılə Avropa və Asiya kişvəron parlemantiyə rəsmi şəxson 3 ruji mıddətədə muzakirə kardeşone.

təğ

komment