• İron və İraği miyono Ərbəini mıştərəkə heyəti iclos.

İroni sərhədon xususi cənub ğərbədə bo Ərbəine Huseyni(ə) zairon şe-ome hoston bey fəaliyəton əncom doe İron və İraği miyono mıştərəkə heyəton iclos bərpo be.

Im iclosədə İraği kişvəri vəzir(daxıli koon vəzir)-i muavin iyən İrağədə İroni hərbi nımoyəndə Mustəfa Moradiyan iştirok kardışone və 2 tərəf bo Ərbəine Huseyni(ə) yolə şemoni koon hoston karde muzakirəşon karde.

İjən ım iclosədə Ərbəini mərasimi əmniyyəti təmin karde, zairon şe-ome hoston bey və sərhəddiyə terminalonku xarıci zairon problemon həl karde xoto sohbət kardışone.

Həminə vindımon dəvomədə xəbə ome ki İrağədə İroni səfir İrəc Məscedi həm zinə de İraği tojə i-minə vəzir Adil Əbdul Məhdi vindımonış karde və ijən bə İrağədə bohranon de siyasi roon həl beyku İroni himoyəon dəvom təkidış ka.

Əv İraği rəsmi şəxsonku həm ğədrdontiş karde.

Tujədən İroni ərtışi Avyasiya ğıvvon fərmondə həm Ərbəine Husseyni(ə) əyomədə de vertlionkon və vositəbo həvo və tibbi koməkon vığande və məmuriyəton əncom doe bə ım ğıvvə komilə hozzıətion təkidış ka.

Pakistoniku həm xəbə ome ki ım kişvəri vəhdət məclesi nımoyəndəon tojədən Pakistoni dıvlətiku tələb kardəşon ki Ərbəine Huseyni(ə) mərasimədə Pakistonıjə zairon mışkilaton həl bıkən.

təğ

10 Oktyabr 2018, 23:55
komment