11 Oktyabr 2018, 12:54
  • Ərbəine Huseyni(ə)bəpeə səviyədə İron və iraği milləti vəhdət və həmdıləti.

İslamiyə məmləkəton telerədyo itifaği rəis İron və iraği milləti miyonədə vəhdət və həmdılətiədə Ərbəine Huseyni(ə) mərasımış əlağon bəpeə dəvəcədə zınəşe.

Bə İRNA xəbon əsosi Əli Kərimiyan zinə tehronədə Ərbəine Huseyni(ə) telerədyo 2 minnə iclosədə votışe:deşemnon bə İron və iraği 2 qılə milləti əlağon zərbə je domoədən və əlavəş karde dınyo heç qılə vırədə jıqo vəhdət və həmdıləti nibəbe pəydo karde ki bənə iraği millət de ojə dimi,hətta ıştə kəonədə bə Ərbəine Huseyni(ə) zairon xıdmət kardən.

əv əlavəş karde İron və iraği milləti dustiyəti ve nığıle,jəqo ki iraği xəyli şəhrvandonku hozzı mandən ironıjə zairon viza məbləği həm bıdən.

islamiyə məmləkəton telerədyo itifaği rəisi votışe: əcnəbiyə mediyaon bə Ərbəine Huseyni(ə) əzəmətinə hərəkəti əhəmmiyyət nıdoe fikədən və ommidvarətiş karde mediyaon Ərbəine Huseyni(ə) mərasimi ve çok nışon bıdən və bənə nakonə soron deşmenon miyonədə bə yəs və naomidi bois bıbon.

təğ

komment