• İslami inğilabi yolə rəhbər:məmləkətdə heç qılə həl nıbə problem ni.

İslami inğilabi yolə rəhbəri ironi prezdent,islamiyə şura məclisi rəis iyən məhkəmə rəisi iclosədə votışe:məmləkətdə heç qılə həl nıbə problem ni.

İslami inğilabi yolə rəhbər 4 şanbə şəvi İroni prezdent,islamiyə şura məclisi rəis iyən məhkəmə təşkilati rəisi vindımonədə,ixtisadiyə məsəlon təhlil karde  muvzoədə ım 3 qılə məsul şəxson iyən ixtisadi aliyə şura uzvon fəaliyətonku təşəkkurış karde və ım şura əsosə vəzifəş ixtisadi sahədə yol və bəkaromə ğərolış elan karde və votışe: məmləkəti ısətnə ixtisadiyə problemon həl karde və milləti umumiyə ehtiyacon təmin karde bə cihadinə ko və foğəladə fəaliyəton ehtiyociş heste.

İslami inğilabi yolə rəhbəri bə ixtisadi aliyə şura uzvon  votışe əsosə məsəlon və məmləkəti ixtisadi əsosə məsəlon iyən problemon həl kardeyu ıştə fiki elan bıkən.

Yolə rəhbəri ,ğrezdent ,məclis və məhkəmə rəison,xususən devlətiku piyəşe,dıləsutə ixtisadəzınon və xususiyə baxşonədə fəaliyət kardəkəson nəzəron və məsləhətonku istifadə bıkən və votışe:məmləkəti ısətnə vəziyyət bois bəbe bə dıləsutə alimony və  fəalon nakkonəsə ve məsuliyyət his kardən və ıştə elmi və təcrubəon məsul şəxson extiyorədə nodən.

Həzrət Ayətullah Xamenei,ixtisadiyə problemonış bə daxiliyə məsəlon və  məmləkəti ixtisadiyə soxtımon iyən Amerkə zılminə sanqsiyaon nəticədə təşkil bə məsəlonədə  baxşış karde və ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde,ım 2 qılə baxşi vədə məntiğiyə roonku istifadə bıkən ki əçəy nəticə cəmaəti jimonədə bıə problemon  həl bıbon iyən deşmen sanqsiyaon təsironku naomid bıbo.

İslami inğilabi yolə rəhbəri bə devlət,məclis və məhkəmə təşkilat iyən  məmləkəti mıxtəlif təşkilaton bə ico həmkarəti karde işarəş karde və votışe:de millət və məsul şəxson iradə və cıvonon nımonə zəhməton iyən ironi zəhmətəkəşə huşinə şəxsiyyəton dast qəte və məmləkəti zumandə mənbəon fəal karde yəğin ki daxili iyən de zu bə çəmə qi noə problemon həl bəben.

təğ

12 Oktyabr 2018, 10:27
komment