16 Oktyabr 2018, 13:28
  • Ğasımi:İron və Əfğanistan 2 tərəfə əlağədə kanə tarixışon heste.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe: Əfğanistan,İron İslam Respublika muhimmə hamsuyəy və 2 qılə məmləkəti əlağon ğədimiyə tarix bois bedə ta 2 tərəf ciddiyə həmkarətişon bıbo.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasımi zinə  daxili və xariciyə jurnaliston iclosədə ki ha haftə bərpo bedə,ironi beynəlxalğə kanali jurnalisti suali cəvobədə ki  oktiyabri 20 nə ruji əfğanistanı parlamentiyə vıjnımon iyən 2 tərəfə həmkarətion inkişaf doe barədə  xususən dəvardə 1 sori mıddətdə bə ım məmləkəti əmniyyətiyə vəziyyəti diğğət doe əsosi ommidvarətiş karde əfğanistani vıjnımon qıləy oromə şərayetdə və çı məmləkəti milləti roziyətiədə bərpo bıbo.

İroni xariciyə koon vəzorətxonə sıxanəvoti əlavəş karde əfğanistanədə vıjnımoni mısbətə nəticonku  kəno ha nəticə ki bə dast bo ironi roziyətiədə dim bə dim bəbe.

Ğasımi votışe: İron de Əfğanistan həmkarətion inkişafiku rozi bəmande və mıxtəlif sahonədə 2 qılə məmləkəti  5 qılə komitəon fəaliyyətonku  işarəş karde və votışe: həmmə cəhətonədə İron və əfğanistanı həmkarətionru ətrofinə sənədon nıvışteyu nav muzakiron təşkil bən və 2 qılə məmləkəti əlağonədə həmmə məsəlon ki daxil be bəznen 5 qılə komitəndə bə çokə nəticon rəsən.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Suriyə xərobion ovonə kardeyu ironi iştirak karde həxədə votışe:de terarizm mubarizə bardeyu suriyədə bə ironi məsləhət doə huzuri diğğət doe əsosi ki bə Suriyə devləti tələbon əsosi təşkil bə  və ım məmləkətdə bə nakonə huzuri əsosi Suriyə xərobətion ovonə kardeyu həm iştirak bəkay.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot,suriyədə,Amerkə bə arə dəşe həxədə votışe:suriyədə,Amerkə bə arə dəşe,dəməşğı devləti icazəku bə kəno,ğeyre ğanoni və beynəlxalğə ğanononku bə kənoy,Amerkə bəpe təciliyə holətdə Suriyə məsəlonədə bə arə dəşeku kəno bımando.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot FATF maliyə hərəkətonru bıə məxsusə qrupi umumiyə iclos və ım ki ironi bə ım qrup əlavə be islamiyə respublikayu çı faydonış heste, votışe: de ğətiyyəti ım məsələ İron İslam Respublika faydon və ixtisadiyə əlağon cəhətdəy və xəyli faydonış heste.

Ğasımi əlavəş karde İron bə mukəmmələ ğanonon və muvcod bə məsəlon əsosi maliyə hərəkətonru bıə məxsusə planədə iştirak bəkay.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Amerkə maliyə vəzorətxonə fəaliyyəton barədə FATF mali hərəkətonru bıə məxsusə iclosədə bə arə dəşeyu ommidvarətiş karde  beynəlxalğə təşkilaton və orqanon kamilə istiğlalışon bıbo və və xariciyə təziğonku bə kəno lozim bə ğərolon təşkil bıkən.

ironi xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot atom sazışiku Amerkə xaric be bəpeştə İron və Avropa itifaği həmkarətion dəvomi barədə votışe: 2 tərəfə əlağonru çokə inkişafon bə dast omən və çıcurə həmkarəti kardeyu həm mısbətə şərayet muşahidə bedə.

təğ

komment