17 Oktyabr 2018, 21:20
  • İnnovasiya sahədə İroni vey surətinə inkişaf.

İroni prezidenti elmi və texnoloqiya muavin votışe: innovasiya sahədə İron dınyoədə vey surətinə inkişofi bə dastış varde.

Bə İrna raporti əsos Sorena Sətari zinə Oromiyədə qıləy elmi və texnoloqiya nımoyişqoku vindemon karde bə İroni çokə vəzyət iyən taleədə inkişafon işorəş karde və votışe: dəvardə 4 sori mıddətədə iyən innovasiya sahədə İroni rutbə 132ku bə 65 rəse.

İroni prezidenti elmi və texnoloqiya moavin bə elmi məğaləon soyədə İroni 14-nə rutbə işorəş karde və əlovəş do: İron vey elmon əcumlə nanoədə çı dınyo 10 qılə kişvəron cəmədəy ki ım İronədə elmiyə inkişafi nışonəy.

komment