17 Oktyabr 2018, 21:35
  • Terroriston İroni cənub şərğ sərhəddiyə əsqəron dızdişone, İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot votışe: Pakiston bəpe İroni dızdiyə bıə əsqəron ozəd kardey xoto rə fəaliyəton əncum bıdə.

İroni Sepah Təşkilati Ğuds Ğərorqo qıləy bəyoniyədə İroni cənub şərğədə i dastə bumiyə bəsijion və sərhədd məmuron dızdiyeku xəbəş do ki Mircave sərhədədə bə məmuriyət əncom doe məşğul bin.

Im bəyoniyədə ğeyd bıə ki terroriston əməliyotde anti inğilab qrupon nıfuz iyən daxıli xiyonətkoron  həmkari əncom bıə.

İroni Sepah Təşkilati Ğuds Ğərorqo təsdiğış kardəşe ki terroriston təğib karde və deşmənon nıfuziyə amilon peydo karde əməliyaton bino bıə və Pakistoni dıvlət həm bəpe jıqonə terroristiyə amilon ki ım kişvəri sərhəddədə lonə və vırə kardəşon bə İron təhvil bıdə.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot həm zinə ım terroristiyə əməliyoti məhkumış karde və votışe: Pakiston dıvlətiku tələb kardəmon ta Pakistoni dıvləti fəaliyəton barədə xusosi dızdiyə bıə əsqəron vəzyət iyən səloməti həmçınin de terroriston muğabilə karde barədə bə mə raport bıdə.

Ğasımi əlovəş do: Pakiston dıvlət həm ım terroristiyə əməliyoti məhkumış karde əmmo Pakiston bəpe oğo bıbu ki jıqo hərəkəton ki çımiku bə nav həm əncom bıə be ım kişvəriku bə İroni əmniyyəti əleyh əncom bıdə.

İroni Sepah Təşkilati zəminoyə ğıvvon fərmondə qeneral Pakpor həm zinə şəv elanış kardə ki İron bə terroriston əleyh hərbi əməliyaton əncom doe iyən dızdiyə bıə sərhədd məmoron ozod karde xoto de Pakiston mıştərəkə əməliyaton əncom doe xoto hozzoe.

təğ

komment