07 Noyabr 2018, 18:08
  • İroni vədə Tramp bə ıştə siyasəti əvəz karde məcbur bəbe; İron sanksiyaon vədə muğavimət bəkay.

İroni məclesi rəis Əli Laricani votışe: Amerkə de sanksiya əbzari, İroni daxıliyə şərayeti bə yande je məğsədış be ki ım sahədə məğlub bıə.

Əli Laricani təkidış karde: İroni vəzyət ısət yeqanə şərayetədəy və de daxıli zərfiyəton, hamsoyəon, əloğə və iğtisodi tədbiron, sanksiyaonku dəvardə bəbe.

Əv çı Amerkə sanksiyaon zalimanə və be ğanun zınəş be və de işorə karde bə ətomiyə sazışi İ Bıə Milləton Təşkilati təsdiğ karde votışe: Amerkə prezidenti rəftor sobotış karde ki əv bə hiç sazış və moğavilə bəfodor ni.

İroni məclesi rəisi məxsosə mışovir, Əmir Əbdollahiyan həm tojədən təkidış karde ki təhrim qıləy tojə məsələ ni və İroni vədə sanksiyaon Amerkə tərəfiku dəvom karde imkonış ni.

Bə İroni zid Amerkə tojə sanksiyaon bəpeştə İroni xarıci vəzir həm elanış karde ki ım sanksiyaonku hədəf İroni millətin əmmo Amerkə prezident ıştən İroni vədə bə ıştə siyasəti əvəz karde məcbor bəbe.

Muhəmməd Cəvad Zərif votışe: sıvoy çand qılə qədə kişvər iyən sionist rejim, dınyo çı Amerkə ım siyasəti pidəş ni.

Əv təsdiğış karde: az xatircəmim ki taleədə vey bevəcə şəroyet bo Amerkə dıvlət icod bəbe və ijən əvon bə İroni zid ıştə vıjniyə bıə siyasətiku pəşimon bəbın.

Əmmo Amerkə tojə sanksiyaon bəpeştə Tırkiyə xarıci vəzir elanış kardə ki ım kişvər İroniku qaz və nat hırye vəy qəte karde ni bəzne. Cənubi Koreya xarıci vəziri muavin həm ijən bə de İron iğtisodi əloğəon inkişof təkidış karde. Çin həm rəsmən bə Amerkə xəbə dortiş doe ki bə İron və Çini miyono iğtisodi və ticari əloğəon ehtırom bınə.

Almaniya və Yaponiya həm həmçınan de İroni ticarəti dəvom kardeku qəp jıdən.

təğ

komment