08 Noyabr 2018, 13:56
  • De İmom Rıza(ə)-i şəhodəti sorəqardışi mınosibəti səbəsəlomətəti.

Imruj(pecşənbə) Hicri Ğəməri 1440-nə sori Səfə manqi 29, 2018-nə sori Noyabrə manqi 8, bərobəre de dınyo şiəyon 8 minə imom, Həzrəte İmom Rıza(ə) şəhodəti sorəqardış.

Həzrəte İmom Rıza(ə) Hicri Ğəməri 148-nə sori Mədinə şəhrədə bə dınyo omə iyən Hicri Ğəməri 203-nə sori Səfə manqi oxonə ruji bə şəhodət rəsə.

Həzrəte İmom Rıza(ə) jimon iyən imoməti əsr, milləti bə Əhle Beyt(ə)-i xandani tərəf cəzb bey xoto vey muhimmə əsr be ijən çı şiyə imomon vırə və təsiron hevujətiku vey aliyə zəmon be.

De həminə həğiğət iyən milləti dılədə İmom Rıza(ə) nıfuzi ziyod bey bərobər Əbbasi Xəlifə Məmun dıştə xəbisə plani Ə Həzrəti zəhrin və şəhidış kardə.

İroni mısılmonə milləti zinə şəv və ımruj huseyniyəon, məçidon iyən Məşhədədə(İroni şimol şərğ) bıə Əli-İbne-Musə(ə) və Ğom(Tehroni cənub) mığəddəsə şəhrədə bıə Həzrəte Məsomə(s) pokə hərəmonədə bə əzodorəti məşğulin.

İroni Rəşt Tolışi Rədio tərəfo çı şiəyon 8-nə İmom Həzrəte İmom Rıza(ə)-i şəhodətə ruji mınosibəti bə şımə Tolışon səbıəsəlomətəti ərz kardedəmon.

təğ

komment