09 Noyabr 2018, 10:17
  • Zərif:Amerkə bə insoniyəti zid cinayəton xoto bəpe cəvob ədə bıbo.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir,tojədən Amerkə bə ironi milləti zid sanksiyaon həxədə tuviter səhifədə Amerkə bə insoniyəti zid cinayəton xoto bəpe cəvobədə bıbo.

Muhəmməd Cəvad Zərif ımruj sıb ım  mesajədə nıvıştışe:Amerkə xarici koon vəzir Mayk Pompeo,vaşinqtonı ğeyre ğanoniyə sanksiyaon nəticədə ki  xurək və dəmoni hıreyu,bankiyə fəaliyətonədə bə ironi millət mane bedə,ironi devləti məsul zındəy.

İroni xarici koon vəziri əlavəş karde ironi devlət Amerkə təziğon kənoədə ım ehtiyocon ıştə millətiyu hozzı bəkay əmmo Amerkə bəpe ım cinayəton xoto cəvob bıdə.

Amerkə sanksiya 2 minnə devrə ki nat iyən ironi bankon və ticariyə fəaliyətonış hədəf qətə noyabri 5 nə ruji icra be,sanksiyaoni ki dim bə dim ironi millətış hədəf qətə.

ironi xarici koon vəzir zinə şanqi Amerkə xarici koon vəziri iddaon vədə ki ironış  yəmənı viron be məsulış zınə be və elanış kardə be səudion çandə milyon dollar bə Yəmən insondustə koməkış rosniyə,reaksiyaş nışon do və votışe:cənab Pompeo aya yəmənıjon bə şımə ğəssobə  xıdmətəkon ki milyardon dollar məktəbi aftobosi bombardımon kardeyu xərc kardən bəpe muğavimət nıkardeədə icazə ədin əvoni nabod bıkən.aya şərm kardə nin.

təğ

komment