16 Noyabr 2018, 09:59
  • De şiəyon 11 minnə imomi şəhodəti sorəqardışi mənosibəti səbəsəloməti.

Imruj cumə hicri ğəməri 1440 nə sori rəbioləvvələ manqi 8 bərobər de milady 2018 noyabri 16 imomət və vilayət osmoni 11 minnə ruşnə Həzrət imom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti sorəqardışe.

Hicri ğəməri 260 nə sori rəbioləvvələ manqi 8 nə ruji islami əzizə peyğəmbər(s) bokə avlodonku həzrət imom Həsən Əskəri(ə) iraği şimal Samera şəhrədə bə şəhodət rəsə.

İmom Həsən Əskəri(ə) əzizə dədə Xıdo rəsul(ə) avlodonku Həzrət İmom Hadi(ə) və çəy əzizə inə qıləy alim fəzilətin və xəyr tələb əkə xanım bı.

İmom Həsən Əskəri(ə) ıştə əzizə dədə şəhodəti bəpeştə  mıslmonon rəhbərəti və diniyə koon yoliyətiş bə qi qəte.

ım yolə imom dıştə elmi ,fəzilətinə alimonış tərbiyət karde ki har qıləy islami elmon mıxtəlif baxşonədə nıvıştə bə əsəron noeədə islami  məarifi inkişafiyu mısbətə ğədəmonışon peqəte.

İmom Həsən Əskəri(ə) 29 sorə umri devran bə 3 hissə baxş bedə.

əvvəlnə devran 13 sore ki həzrəti jimon mədinədə dəvarde,2 minnə devran 10 sore ki sameraədə və imomətiku bə nav be və 3 minnə devrə bə 6 sori nez həzrəti imoməti devran be.

təğ

komment