05 Dekabr 2018, 22:33
  • Ruhani: İroni millət çətin və saxtə şərayetədə ıştə istiğloli nibəhəvaten. 

İroni prezident bə İroni zidd Amerkə i tərəfiyə sanksiyaonış İroni milləti vədə Amerkə dışmənətion nışonə zınəş be və votışe: Amerkə fik kardəş be de iğtisodi fişaron karde bəzne İroni milləti məğlub bıkə əmmo ımruj oğo be ki ım qıləy botilə xiyol be.

Zinə şəv Həsən Ruhani çı Semnan ostani eltiyaon cəmədə dınyoədə İroni milləti deşmənon bə dum nışteku nışonəon oşko bey təsdiğış karde və votışe: İroni millət de tədbir, hoşin mande və fidokorəti çı deşmənon planon vədə mığovimətış karde. 

Ruhani əlovəş karde: deşmən yəğin bə İroni milləti əleyh vıjniyə bıə royku bə dum bəniştə və İron hukmən oxonə səbarzə tərəfe. 

İroni prezident ki Semnanədə çandə porikton bə istismor rosniyə xoto iyən nımoj iclosədə nıtğ karde qornə bə ım ostan səfərış karde çı unniversiti tələbəon cəmədə həm votışe: İron sanksiyaonku tarsış ni iyən deşmənon vədə bə mande. 

Ruhani təkidış karde: İronədə sıvni və hukmən de vəhdəti İroni millət Amerkəş məhkum bəkay. Əv bə əmniyyət Şuradə həm Amerkə siyasəton məğlubiyət işorə iyən beynəl xalğ sahədə İroni ımrujnə aliyə vırə təsdiğış ka. 

komment