06 Dekabr 2018, 09:35
  • Ruhani:deşmenon İroni yoliyəti tov varde zındə nin.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:islamiyə nizomi deşmenon məcburin İroni milləti vədə ıştə sə bəje bıqəton və əlavəş karde deşmenon xışmqinin və İroni yoliyəti tov varde zındə nin.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani 4 şanbə ruji Semnan ostani idariyə şuraədə votışe: təhrim(sanksiya) şərayetədə bəpe təhdidon bə fırsət ovıştınəmon.

Həsən Ruhani əlavəş karde İroni millət ve çok sanksiyaon zındən və təziğon məno həm çok dərəstən.

prezdent Ruhani votışe: deşmenon Əfğanistan,İrağ,Suriyə və livanədə bəştə hədəfon rəsə nin və Yəmənı məmləkətdə həm bəştə hədəfon nibərəsen.

prezdent Ruhani əlavəş karde yəğin ki İron,Avropa və Nezə şərği coqlə məmləkətonsə əmne və İroni polis ,silahlinə ğıvvon iyən əmniyyətiyə məmoron ım cəhətdə həməcurə fəaliyət kardən.

İroni prezdent votışe:İroni mudafiyə ğıvvə muzakirəkardənin ni və Avropaiyə məmləkəton əqər bıpiyoşone İroni mudafiyə ğıvvə barədə qəp bıjənon dəvon qəpımon ni.

təğ

komment