07 Dekabr 2018, 11:47
  • Tələbəon ruj de istikbar İroni milləti mubarizə barde ruj

Imruj cumə azər manqi 16, milady 2018 minnə sori dekabri 7 İron İslam Respublika təğvimədə tələbəon ruj nom noə bə.

Hicri şəmsi 1332 nə sori azər manqi 16 bərobər de milady 1953 nə sori dekabri 6 ironıjə tələbəon həmzəman ə devrədə Amerkə prezdenti muavin Riçard Niksonı bə İron təşkil doə səfərədə İroni daxili koonədə bə Vaşintonı mudaxiləon etiraz kardeyu Tehroni ali məktəbi vədə reaksiyaşon  bərpo karde.

pəhləvi vabəstə bə rejimi hərbion hucumədə ım aksiyaədə iştirak kardəkəsonku çandə nəfər şəhid və yarəjə bin.

pəhləvi rejimi hərbion hucumədə 3 qılə ironıjə tələbə şəhid və çandə nəfər həm yarəjə bedən.

tələbəon ruj Amerkə ironədə mudaxiləkardə siyasəton vədə İroni milləti mubarizəon tarixi qıləy devrani bə yod  vardə, boçimi xoto azər manqi 16 minnə ruji hadisə ironədə  bə tələbəon mubarizəon şəxsiyət doeədə məxsusə əhəmiyətış heste.

de istikbar mubarizə barde,dini və inğilabiyə hədəfon ironıjə tələbəon hərəkati zumandə xosiyətonku çəy təşkil bə rujiku desbə ımrujnə ruje.İronədə tələbəon hərəkati təşkil be və çəy rol ifa karde cəhətdə tarixiyə təhlil həm nışon dodə ki tələbəon həmmişə de səhihə aqahətion İroni məsləhət və milliyə faydon cəhətdə ğədəmışon peqətə.

komment