07 Dekabr 2018, 13:27
  • İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Çabəharı terroristiyə hucumış məhkum karde.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot İroni cənub şərğ Çabəharədə zinə terroristiyə hucumış məhkum karde.

Zinə qılə terrorist maşini dılədə noə bombaonədə bə İroni Sistan və Bəloçestan ostani Çabəhar şəhristani polis mərkəz hucumədə çı şəhrestani polis mərkəzi bə vədə ım maşini tıpnedə.

ım hucumədə 2 nəfər şəhid və 28 nəfər həm şəhrvandonku yarəjə bedən.

ım terroristiyə hucumi təşkil əkə həm bə həlokət rəsə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot Bəhram Ğasımi votışe:bəzi məmləkəton və məntəğədə xışmqinəti və radikalə hərəkəton tərvicəkə mərkəzonədə təlim vində terroriston zinə Çabəharı ixtisadiyə məntəğədə bə insonon zid qıləy şərarətinə əməliyatdə cəhdışon karde məmləkəti şərğiyə sərhədonədə ixtisadi inkişaf doeyu iyən əmniyət və oromətiyu de məntəğə məmləkəton həmkarəti Çabəharı ixtisadiyə məntəğə noəmn nışon bıdən və jıqo bə ım məntəğə zərbə bıjənon.

Ğasımi votışe de ğətiyəti xışmqinəti təşkilkardəkəson ki məlum bə vıron əmri jiyədən har vırədə ki bıbon bı nezonədə ım cinayətiyu qonə cəvob bəinden.

təğ

komment