08 Dekabr 2018, 23:13
  • Ruhani: İron terrorizmi vədə vey yolə ğıbon bıə kişvəre. 

İroni prezident votışe: terroristiyə hadisəon de terrorizm mubarizə barde cərəyonədə İroni millət və dıvlti iradəonədə qədə təsirış nıbe iyən nibəbe.

İroni prezident votışe: terroristiyə hadisəon de terrorizm mubarizə barədə cərəyonədə İroni millət və dıvlti iradəonədə qədə təkidış nıbe iyən ni bəbe. 

Məntəğə 6 qılə kişvəron rəison 2 minə iclosi oj bemoni mərasimədə İroni prezident Həsən Ruhani təkidış karde: de terrorizm mubarizə barədə cərəyonədə İron hejo coni və poliyə zərəl-ziyanon vindəşe ki dəvardə 40 sori mıddətədə İroni şəhrvandonku 17 həzo nəfəri bə şəhodət rosniye əcumlə həmonə terroristiyə hadisəonin ki çəvon amilon ısət ğərbi dıvləton himoyəon jentonədə ısət Avropa və Amerkədə jiyən. 

Ruhani əlovəş karde: İroni ətomiyə alimon terror karde, bə İroni islamiyə şura məcles DAEŞ həmlə Əhvazədə çand manq çımiku bənav terroristiyə əməliyot iyən tojədən Çabəharədə terroristiyə hadisə əcumlə terrorizmi jentonədə İroni zərəl-ziyanon misdağ və nımonəy. 

İroni prezident de 8 qılə roy ədaştə məntəğə vəzyəti çok karde xoto bə Tehroni fəalə iştirok iyən rol işorəş karde. 

Ruhani təsdiğış karde: əvoni ki de Çin ticari canqi bino kardəşon bə Pakiston tanə jedən, Əfğanıstoni təhğir kardən, Tırkiyə tənbe kardən, Rusiyə təhdid kardən və İroni təhrim kardən əloğəon arşiyə meydonədə məğlub bıə tərəfin və əmə yəğin Amerkə vədə bəmandemon. 

Ruhani votışe: har vırədə ki Amermə çı iştimaiyəti məhv kardeədə rolış bıbu, xərc iyən zərəl-ziyanonku ğəror karde icozə bə ni bədamon. 

təğ

komment