09 Dekabr 2018, 13:16
  • Mıxtəlif sahonədə Tehron və Maskva həmkarətion inkişaf.

Rusiyədə bıə İroni səfir zinə şanqo işarəş karde Tehron və Maskva həmmə sahonədə ıştə əlağonışon inkişaf doə və votışe:2 tərəf ım hərəkəti dəvom bədon.

Bə İRNA xəbon əsosi Məhdi Sənayi Maskvaədə bıə İronıjə tələbəon cəmədə işarəş karde dəvardə 4 sori mıddətdə İron və Rusiyə əlağon siyasi,Turizm,ixtisadi,mədəni ,əmniyəti və hərbiyə sahonədə təcrubə nıbə holətdə inkişafış bə və əlavəş karde Turizm iyən ironıjə tələbəon huzur bə 10 bərobər inkişaf rəsə.

Sənayi əlavəş karde 2 qılə məmləkəti məsul şəxson miyonədə şe-ome ve be de Amerkə ixtilafon bəpeştə bəpeə həd rəse zəmanədə ruşinə mesajış heste və Tehron və Maskva əlağon inkişafiku hikayət kardə.

Məhdi Sənayi işarəş karde mıxtəlif sahonədə həmkarətion inkişaf doeyu zəruriyə sənədon 2 qılə məmləkəti yolə rəsmi şəxson miyonədə bə imza rəsə və əlavəş karde siyasi cəhətdə 2 qılə milləti həmkarətion inkişaf doe roədə heç qıləy mane niş

təğ

komment