15 Dekabr 2018, 12:51
  • Vaezi: İronədə Tırkiyə investoron huzuriku himoyə bəkamon.

İroni prezident aparati rəis zinə şəv Ankaraədə bıə İron və Tırkiyə investoron iyən iğtisodiyə fəalon vindemonədə, İroni muxtəlifə baxşonədə bo sərmoyə noe xoto bə veyə fırsəton işorəş karde iyən votışe: Tehron, İronədə Tırkiyə iğtisodi fəalon iyən investoron huzuriku himoyə bəkay.

Bə İrna raporti əsos Məhmud Vaezi ijən İronədə bə mıtəxəssis və ğabeliyətış bıə koəkəyon işorə və təsdiğış kardə Tehron bo mıştərəkə həmkarion inkişof doe və təcrubəon ovoştoniye çərçivədə karde bəzne çı Tırkiyə muxtəlif poryektonədə İroni iğtisodi fəalon huzuri zəminə icod bıkə.

İroni prezident aparati rəis de işorə bə İron və Tırkiyədə mıvcudə zərfiyyəton və ğabeliyəton, mıtəğabilə mənafe cəhətədə bə 2 qılə kişvəri iğtisodi fəalon sərmoyənoe və çəvon miyono həmkarion hoston karde cəhətədə 2 qılə dıvləti səy-cəhdon lazim bey təkidış karde.

Im iclosədə bıə İroni iyən Tırkiyə iğtisodi fəalon və investoronn ki İroni poryektonədə bə həmkari və iştirok kardey meylışon be ıştə nəzər və vindemoni bəyon kardeşone.

İroni prezident aparati rəis zinə əsr həm de Tırkiyə prezident Rəcəb Təyyeb Ərdoğan vindemonədə Tehron və Ankara rabitəon mısbət və inkişofi cəhətədə zınəş be və bə İron iyən Tırkiyə beynəl xalği, məntəğəei və 2 tərəfiyə əloğəon miğdor iyən səthi inkişof doe təkidış kardə.

Ərdoğan həm ım vindemonədə bə 2 qılə kişvəri iğtisodiyə fəaloniku himoyədorəti və həmkarion inkişofi cəhətədə cəhd karde zərrorəti təkidış karde və votışe: de İron rabitə inkişof doe bo Tırkiyə stratejik əhəmiyyətış bəbe.

Vaezi de İronıjə ali rutbə ticari-iğtisadi heyəti bə ico və de Tırkiyə rəsmi şəxson məşvərət iyən vindemon karde xoto bə ım kişvər səfərış karde.

komment