16 Dekabr 2018, 13:41
  • De dınyo şiəyon 11 minnə imomi viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1440 nə sori rəbiyus-sani 8 bərobər de milady 2018 minnə sori dekabri 16 həzrət imom zəman(ə) mıjdıvoniədə həzrət İmom Həsən Əskəri(ə) milady sorəqardışe.

İroni millət şiəyon 11 minnə imomi milady sorəqardışədə ıştə şəhron dərostedən və şini iyən şərbət baxş kardeədə ım yolə ruji de şoəti dəvonedən.

Həzrət imom Həsən Əskəri(ə) hicri ğəməri 232 nə sori rəbiyus-sani 8 nə ruji Mədinə şəhrədə bə dınyo omə.

ım yolə imom şiə fikon bəyon kardeədə və diniyə şubhəon rəd kardeədə.islam dini hifz və inkişafədə zəhmətış kəşə və Həzrət Məhdi(ə) imaməti zəmanədə mıslmonon çı curə əməl kardeş bəyon karde və əvonış oxonə məsumə imomi  ğəybət kardeyu hozzış karde.

şiəyon 11 minnə imom kərimə ğıroni  nımonə  mofəsir be və ıştə imoməti devranədə kərinə ğıroni səhih təfsir karde metodış  cəmaətiyu ruşinış karde və imom zəman(ə) ome  mıjdıvoni doeədə mıslmononış bə islami yolə hədəfon rəseyu omidvarış karde.

İmom Həsən Əskəri(ə) hırdənətiədə ıştə əzizə dədə imom Hadi(ə) elmiyə sərçəşməku bəhrəş bardə be və 22 sorətiədə ıştə əzizə dədə şəhodəti bəpeştə imoməti qonə məsuliyətış 6 sor və desbə  şəhodət bə ehdəş qəte.

şiəyon 11 minnə imomi jimon dəvone devran de Əbasi xəlifon mincumlə Motəz,Mohtədi və Motəmedı hukumət karde həmzəman be,boçimi xoto həzrət veyə təziğon kənoədə de səhihə tədbiron və təlimon bə mıslmonon aqahəti və vəhdət əlavəş karde.

İroni telerədyo təşkilat Həzrət imom Həsən Əskəri(ə) səadətinə miladı sorəqardışi bə həmmə mıslmonon məxsusən dindarə tolışon təbrik votdə.

komment