17 Dekabr 2018, 12:24
  • Zərif dınyo və məntəğədə bıə Amerkə siyasətonku tənğidış kardə.

İroni xarıci vəzir co kərə dınyo və məntəğədə çı Amerkə siyasətonku tənğidış kardə.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə Twitterədə ıştə şəxsiyə səhifədə bə İron zidd bıə sanksiyaon hiç vaxt bə nəticə nırəse barəd xəbəş do iyən nıvışteşe: İroni dışmənon bə addi cəmaəti ziyoni bois bıən əmmo hiç vaxt ıştə siyasəti əvəz nibəkan.

Zərif təkiş karde: 180 dərəcə çı Amerkə səmtiku nəzəron əvəz bey bois be ki bo İron de Avropa muzakirəon imkan hozzo bıbu, ısət həm həmonə tadibəsəti heste.

İroni xarıci vəzir Twitter mesajədə ki Doha beynəl xalğiyə iclosi kənoədə nəşr bıə, ome ki: İron və avropa 3 qılə kişvər de Rusiyə iyən Çini miyono muzakirə dəvom kardedə, əmmo Amerkə jığo bə ğərol omə ki muzakirəku dast bıkəşi iyən çəy əvəzi dışmənçiyəti, represiv hərəkəton və hərcmərc donə bıkaşti.

İroni xarıci vəzir Dohaədə bıə beynəl xalğiyə iclosədə iştirok kardey xoto bə Ğətər səfərış karde.

Zərif detosə ım zəmoni de Ğətər i minə vəzir "Şeyx Əbdullah Bin Naser Ale Sani" və xarıci vəzir "Muhəmməd Bin Əbdulrəhman Ale Sani" ijən Tırkiyə xarıci vəzir Movlud Çavoş Oğlo vinde və sohbətış kardə.

Doha 2 rujiyə iclos de "vabəstə bıə dınyoədə siyasəti icod karde" şuar iyən "əmniyyəti", "sulh", "iğtisodi inkişof" və "metodon iyən intexabon" mehvəriyəti bərpo bıə.

təğ

komment