18 Dekabr 2018, 10:24
  • De Həzrət Fatimə Məsumə(s) bə rəhmət şe mınosibəti səbəsəloməti.

Imruj 3 şanbə hicri ğəməri 1440 nə sori rəbiussani 10 bərobər de milady 2018 minnə sori dekabri 18 dınyo şiəyon 8 nə imom Həzrət imom Rıza(ə) əzizə hovə Həzrət Fatimə Məsumə(s) bə rəhmət şe sorəqardışe.

Həzrət Fatimə Məsumə(s) pokə hərəm tehron ostani cənub Ğomı mığədəsə şəhrədəy.

dınyo şiəyon 7 nə imom Həzrət imom Mosa Kazım(ə) əzizə kinə həzrət Fatimə Məsumə(s) bə  rəhmət şə şəvi sorəqardışədə Ğomı mığədəsə şəhr matəmədə be.

İslamiyə İroni millət siyohə pərçəmonışon bənə matəmi nışonə rostışon karde və mıxtəlif əzadariyə mərasimon bərpo kardeədə ıştə eşğ və iradətışon bə islami ım yolə xanım iyən bə əhle beyte ismət və təharət(ə) nışonışon do.

zinə şanqo Həzrət Məsumə(s) pokə hərəmədə  həzrəti həxədə sıxankarde iyən mədahi məxsusə bərnamon təşkil be və həzrəti pokə hərəmi zairon və ətrofədə bıə kəson matəmə mərasimışon bərpo karde.

İron İslam Respublika telerədyo təşkilat Həzrət Məsumə(s) bə rəhmət şe sorəqardışi mınosibəti bə həmmə mıslmonon,ozodəti tələb kardəkəson, məxsusən tolışə həmzıvonon səbəsəloməti dodə.

təğ

komment