21 Yanvar 2019, 14:57
  • Asiya 2019-nə sori fitbol çempiyonat; İron de ğudrəti bə Asiya 8 qılə barzə kamandaon cəm ovaşte.

İroni milli kamanda de Omman vədə zumandə ğələbə, bə Asiya milli fıtbol çempiyonati co mərhələ ovaşteşe.

Bə İrna raporti əsos, İran və Omman Asiya milli fıtbul çəmpiyonati ım mərhələdə zinə şəv saət 20:30 İ Bıə Ərəbon Əmirəti Əbudəbi şəhri Muhəmməd Bin Zayed stationədə bino bıə ki lm hənəki oxonədə de İroni 2 bə 0 ğalib ome bə oxo rəsə.

Əlireza cəhanbəxş 32 dəğiğə və Dejaqəh 41 dəğiğədə ım riğabətədə bo İroni fıtbul milli kamanda qol jəşone.

Meksikiku Sezar Artor Ramos ım riğabəti hakim be.

İroni fıtbol milli kamanda pencşəmbə Yanvari 24 Asiya milli fıtbul çempiyonati omə mərhələdə de Çin mısobiğə bədoy.

İron bənə çominə qrupi əvvələ kamanda bə Asiya milli fıtbol çəmpiyonati ım mərhələ ovaştə be.

İroni fıtbol milli kamanda D numo bıə qrupədə de İrağ, Yəmən və Viyetnam həmqrup be.

Asiya milli fıtbol 17-nə dıvrə çempiyonat Yanvar 5 İ Bıə Ərəbon Əmirətiədə bino bıə.

Im i minə kərəe ki həminə hənəkon de 24 qılə kamanda 6 qrupədə bərpo bıdə.

İron detosə bə ısət 3 kərə Asiya mili fıtbol çempiyonatədə ğəhrəman bıə.

komment