22 Fevral 2019, 11:17
  • Ğasımi:sioniston bə Ələğsa məçiti zid hucum məhkume.

İroni xariciyə koon vəzorətxonə sıxanəvot,sioniston bə Ələğsa məçit iyən Beytulmığəddəsı tarixi və islamiyə vıron təcavuz və be ehtıroməti kardeş məhkum karde.

Bəhram Ğasımi zinə şanqo votışe: fələstinı sərzəmini işğal bə vaxtiku beytulmığəddəsdə toyfəei və məzhəbiyə ğətlıam həmmişə dəvomış bə.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti əlavəş karde  sioniston mıtəmadiyə təcavuzqərətion vədə məntəğə bəzi devləton tam je və varşavaədə de Amerkə-israili kamediyə tiyatr çəvon həmkarəti iyən ğeyre oşko və oşkoə holətədə de Fələstinı milləti ğatilon əlağə təşkil karde bə Fələstinı tarixi və islamiyə vıron təcavuz kardeyu bə sioniston meydonış doə.

Ğasımi,fələstinı millət məxsusən Beytulmığəddəsı sakinon mığavimətiku mığəddəsə vıranku muhafizə karde xoto təşəkkurış karde və islamiyə məmləkəton və beynəlxalğə təşkilaton muncumlə İ bə milləton təşkilatiku tələbış karde sioniston tojə erğçiyə hərəkəton və çəy dəvomi vəy qəteyu təcili və əməliyə hərəkət nışon bıdən.

təğ

komment