18 Mart 2019, 23:50
  • Amerkə be ğanunə rəsmi şəxson təğib bəkamon; İron de məntəğə kişvəron əloğəon inkişof doe pidəşe.

İroni prezident bə İroni əleyh sanksiyaon anti bəşəriyət əməl zınəş be və de təkid karde bə İroni milləti muğaviməti dəvom votışe: əvoni ki bə İron xorək və dəvo-damoni varid bey vəy qətedən cinoyətkorin iyən İroni məhkəmə bəpe əvoni detosə beynəl xalğ məhkəməonədə məhkum karde təğib bıkə.

Həsən Ruhani çı İroni milləti deşmənon, Amerkə və sionist rejim zınəş be və əlovəş ka: həmmə mışkolaton sayədə əmmo İroni milləti muvəffəğiyəton dəvom kardedə. İroni prezident ijən bə ətomiyə sazışi mənafe de 6 qılə kişvəron muzakirə karde bəpeştə işorəş karde ki de Amerkə i tərəfə hərəkət bə problemoni de ço bıə. 

İroni prezident ki İroni cənub, Boşehr ostani səfərış kardə be,  ım ostani cəmaəton miyonədə bə ironi siyasət məntəğədə ozavziyə və inkişof həm işorəş karde və votışe: İron İslam Respublika deştə hamsoyə kişvəron çokə əloğəon çərçivədə həmkari kardedə ki əlbətə de məntəğə həmmə kişvəron ım əloğəon inkişofi pidəşe. 

Həsən Ruhani ijən bə ıştə səfəri bə İrağ işorəş karde və əvış 2 qılə məmlekəti miyono nığılə əloğəon nımonə zınəş be. 

De İroni prezidentəti ım səfəri həmzəman iyən de 11 milyard dollar sərmoyənoə Pars Cənubi nomo bıə qaz və nat istisholəkə yolə nat coəkə zavodi 4 qılə mərhələ iyən baxşon bə istismor rəsə.​​

təğ

komment