19 Mart 2019, 12:07
  • Ruhani:İroni deşmenon heç vaxti bəştə hədəfon nibərəsen.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:deşmenon bə islamiyə İron zərbə jeyu ıştə həmmə ğıvvəku bəhrə bardən əmmo heç vaxti bəştə hədəfon nibərəsen.

İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani zinə devlət heyəti iclosi oxoyədə jurnaliston cəmədə əlavəş kardeamerkəvıjon pidəşone bə Tehron oqardon və millət də çəvon əmri bıqardon,ki ironi mığavim iyən mıbarizə millət bə deşmenon ım icazə nibədoy.

Prezdent Ruhani votışe: Amerkəvıjon har qıləy dəliliku kəno atom sazışiku xaric bin və bəştə bovə əsosi bə İroni milləti zid şiddətinə sank siyaşon təşkil karde və əlavəş karde deşmenon fik kardən sank siya siyasəton dəvomədə bəznen bə İron oqarde ki ım hədəf mumkin ni.

İron İslam Respublika prezdent eyne holədə bə insoniyəti zid Amerkə cinayətkaronku işarəş karde və votışe:Tehron bə İroni zid sank siyaon xoto ki bə insoniyəti zid cinayət bə hisob omedə Amerkəvıjə məğamonku şikayət bəkay.

Prezdent Ruhani eyne holədə dəvardə 1 sori mıddətdə ironi devləti fəaliyəton və əməlon həxədə məlumatış do və votışe:İroni devlət deşmenon fitnəqərə hərəkəton vədə ıştə həmmə ğıvvəku istifadə kardə və ım hərəkəti bə deşmenon ğələbə pəydo karde zəman  dəvom bədoy.

təğ

komment