21 Mart 2019, 11:19
  • İnğilabi yolə rəhbər hicri şəmsi 1398 nə sori nomış

İslami inğilabi yolə rəhbər de hicri şəmsi 1398 nə sori dəme mınosibəti qıləy mesajədə nəvuzə id iyən Həzrət Əli(ə) mıbarəkə milady mınosibəti bə əzizə həm vətənon məxsusən şəhidon və conbozon əzəmətinə ailəon təbrikış vote və İroni millətiyu qıləy şo və səadətinə sor de cismi səloməti və madi iyən mənəviyə muvəfəğiyəton arızoş karde və tojə sorış "istihsali inkişaf" nomış no.

Həzrət Ayətullah Xamenei 97 nə sori təhlilədə əvış qıləy  veyə macəraş bıə sor zınə və votışe: deşmenon bı sorədə bə ironi zid veyə planonku istifadəşon karde əmmo İroni millət,həğiğiyə mənoədə çok vəşeyn və dıştə əzəmət və aqahəti iyən cıvonon zəhmət çəvon planonışon de məğlubiyət dim bə dim karde.

İslami İnğilabi yolə rəhbəri siyasi və ixtisadiyə sahonədə Amerkə və Avropa şidətinə sank siyaon vədə ironi milləti reaksiyaş zumand və əzəmətinış zınə və əlavəş karde siyasiyə sahədə ım reaksiya nımonə bəhmənə manqi 22 nə ruji əzəmətinə aksiya iyən sori həmmə rujonədə İroni milləti siyasəton və nəzərondə  bəyon bəy və ixtisadiyə baxşədə həm elmi və texnoloqiya tojə tədbiron və inkişafonədə,iyən bə elmi əsosi fəaliyət əkə şirkəton zumandə inkişaf,daxilədə əsosə istihsalon inkişaf mincumlə məmləkəti cənub hissədə xəyli qaziyə mərkəzon okarde və Bəndərəbası yolə stansiya obeədə İroni millət zınəşe deşmenon xəbisəti vədə ıştə əzəməti nışon doe və millət,inğilab və islamiyə Respublika nizomi abro inkişafış pəydo ka.

Həzrət Ayətullah Xamenei ıştə bəyonoton dəvomədə məmləkəti əsosə problemonış ixtisadiyə problem zınə və dəvardə manqonədə cəmaəti məaşədə problemon ve beku işarəş karde və votışe:çı problemonku qıləy baxş ixtisadiyə məsəlonədə bə mudiriyəton zumand nıbe oqardedə ki hətmən bəpe cubran bıbo,əlbədə bərnamon və tədbiron nəzədə qətə bən ki ım tədbiron bəpe tojə sorədə bə nəticə bırəson və millət çəy əsəron his bıkə.

İslami inğilabi yolə rəhbər hicri şəmsi 1397 nə sorədə İroni  istihsakonku himoyə karde unvanədə bıə soar və çəy mısbətə əsəronku milləti rozi mandeku işarəş karde və əlavəş ka ımsor əsosə məsələ istihsale çun ki əqər istihsal cəriyan pəydo bıkə həm məaş(cəmaəti qozəran) və həm ko iyən fəaliyəton problemon həm bəben və həm məmləkət bə əcnəbion iyən deşmenon vabəstə nibəben və hətta milliyə puli erjədə təşkil bə problemon veyə miğdari həl karde bəzne boçimi əsos az ımsornə sori şoari istihsali inkişaf ğəror dodəm.

Həzrət Ayətullah Xamenei məmləkətdə istihsali inkişaf doeyu həmməş bə fəaliyət karde dəvətış karde və omidvarətiş karde sori dıroziədə ım fəaliyəton ve beədə ixtisadiyə problemon həl be roədə ğəror bıqəto.

İslami inğilabi yolə rəhbər bə mərhom imom  və səbarzə şəhidon pokə ruh səlomış do iyən bə Həzrət Vəliye Əsr(ə) səlom doeədə,ə həzrəti dıvo iyən ironi milləti səadət və həmmə miləton ki nəvuzə idi ğeyd kardən Xıdavəndə xalığiku  tələbış karde.

təğ

komment