21 Mart 2019, 13:13
  • Ruhani 98 nə sori nəvuzə idi mesajədə:İroni millət de ğətiyəti bə səbarzəti bərəsen.

İron İslam Respublika prezdent 5 şanbə sıb de hicri şəmsi 1398 nə sori dəme mınosibəti qıləy mesajədə hicri şəmsi 1397 nə sorış mıxtəlif baxşonədə İroni yolə millətiyu muvəfəğə sorış zınə və votışe:ironi millət de ğətiyəti bə səbarzəti bərəse və problemonku dəbəvay.

Bə prezdenti məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi Həsən Ruhani Amerkə bə İroni zid  1 tərəfə və ğeyre ğanoniyə sank siyaonku işarəş karde və votışe: deşmen fik kardə ım sank siyaonədə dınyo həmmə və çəy şərikon çəvon kənoədəy,əmmo həmmə məmləkəton ğəyrəz can qılə məmləkət İroni milləti kənoədəy.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: həmmə beynəlxalğə ictimaiyəton mincumlə İ bə milləton təşkilat,əmniyət şura və beynəlxalğ atom enerji muəsisə həxış bə İroni milləti doə və əlavəş karde əvoni ki əhdışon darışte və cinayətışon ka bəpe bızonon ım ko oxo bə çəvon faydə nibəbe.

Ruhani eyne holədə bə İroni çokə əlağə de hamsoyə məmləkəton işarəş karde və votışe: tojə sor de həmmə hamsoyan veyə dustiyəti karde sore.

İron İslam Respublika prezdent bə İroni yolə milləti votışe: tojə sor veyə vəhdət iyən veyə fəaliyəton sore.

Ruhani əlavəş karde ironıjon tojə sorədə dast bə dast bədon və ə kəson vədə ki pidəşone ironi milləti darışton,mığavimət bəkan və ıştə əzəmət və izzəti nakonəsə ve bəvon nışon bədon

İron İslam Respublika prezdenti votışe:tojə sor,istihsal,fəaliyət və ironıjə cıvononru ko və fəaliyəti sore və votışe:devlət ım roədə ıştə həmmə ğıvvə iyən fəaliyətonku bəhrə bəbay.

prezdent Ruhani tojə sorış bə İroni yolə millət,xaricədə bıə ironıjon iyən toyfan və hamsoyani ki nəvuzə idi ğeyd kardən təbrikış vote.

təğ

komment